บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
           
ครูจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูวราภรณ์ ผลเกิด
ครูณิชาภา ไพนุจิตร
ครูขนิษฐา  ชูชนะ
ครูชาธิณี ชิตชลธาร
ครูพัทธนันท์ มากปลั่ง
ครูพัฒนศักดิ์ ยกกระบัตร