บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 

น.ส.อุษา ศรีสวัสดิ์
Miss Usa Srisawat
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายลิขิต หล้าแหล่ง
Mr. Likit Lalaeng

นางทัศสิรี ฉายขจร
Mrs. Thassiree Chaikhajohn

นางสุจินต์ แผลงเดชา
Mrs. Sujin Phlaengdecha

น.ส.กาญจนา ทองตะโก
Miss Kanchana Thongtago

น.ส.ปัทมน กอตระกูลสิน
Miss Pattamon Kotrakoonsin

นางรัตนา ขุนนะ
Mrs. Ratana Khunna

นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ
Mr. Suntirad Sriharun

น.ส.สโรชา หยีสอีด
Miss Sarocha Yeesaeed

ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ทิพย์เนตรสกุล
ActingSub.Lt Natthawut Thipnetsakul

น.ส.กนกรส บุษยา
Miss Kanokrot Bussaya

น.ส.ดุจดาว บุญมีประกอบ
Miss Dutdown Bunmeeprakobน.ส.สุดารัตน์ สีแก้วนิตย์
Miss Sudarat Seekaewnit

น.ส.กวิสรา เพ็ชรไทย
Miss Kawisara Petchthai