บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ภาษาอังกฤษ

น.ส.สุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
Miss Supaluck Poonsawat
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
หัวหน้าสาระภาษาฝรั่งเศส

น.ส.ทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ
Miss Tiptida Jongprasankiat
หัวหน้าสาระภาษาอังกฤษ

นางพรทิพย์ มินทราเวช
Mrs. Pornthip Mintrawech

น.ส.สุพัตรา อยู่ทองอ่อน
Miss Supattra Yuthong-on

น.ส.ณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี
Miss Natnicha Limwongseree

นายรัชพล มาลาศิลป์
Mr. Ratchaphon Malasin

น.ส.ดาริกา เย็นใจ
Miss Darika Yenjai

นายฉัตรชัย มลเลษ
Mr. Chatchai  Monlet
นายยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์
Mr. Yodsanun Bowornsomsarid

นางณัฏฐ์ปภัช องค์สันติภาพ
Mrs. Natpaphach Ongsantipab

นายธีระวุฒิ ติระนันท์
Mr. Thirawut Tiranon

นายสราวุธ สายจันทร์
Mr. Sarawut Saichan

น.ส.นิรชา สุวรรณมณี
Miss Niracha Suwanmanee
นายณภัทรศรานันท์ ทองคำ
Mr. Napatsaranan Thongkam
นายอนุพล จันทร์บุตร
Mr. Anupol Janbut

Mr. Enow Taku Ayuk

Mr. Eoin Cahill

Ms. Mary Jucyl Surdao 

     

Mr. Roderick Glase

Mr. Dominik Neef

Miss Aleksandra Vikh

 
ภาษาจีน
 
 

นางอรวรรณ สังขะไชย
Mrs. Orawan Sungkachai
หัวหน้าสาระภาษาจีน

น.ส.ชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ
Miss Chanokpat Angatchariya

น.ส.พิมภา ชูชุม
Miss Pimpa Chuchum


น.ส.ณิชกานต์ ฉันทธำรงศิริ
Miss Nitchakarn Chanthathamrongsiri

Mr. Wang Hui

           
ภาษาญี่ปุ่น
     
   

น.ส.นิตยา ดวงมณี
Miss Nittaya Duangmanee

นางนิชาภา วงค์วิ่ง
Mrs. Nichapa Wongwing

Ms. Yuka Sugiyama

 
           
ภาษาฝรั่งเศส
   
   
   

น.ส.สุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
Miss Supaluck Poonsawat
หัวหน้าสาระภาษาฝรั่งเศส

น.ส.นันทิยา กล้าหาญ
Miss Nanthiya Kla-harn

   
         
ภาษาเยอรมัน
    น.ส.มาลัย ฮูกซาม
Miss Malai  Hugsam
หัวหน้าสาระภาษาเยอรมัน
น.ส.ปิยวรรณ ทองจันทร์
Miss Piyawan Tongjan
   
           

ภาษาเกาหลี
       

น.ส.วริศรา รสมาลี
Miss Warisara  Rosmalee

Miss Hanna Ji