สื่อเสริมการเรียนรู้ ครูแก้วตา ชูกลิ่น
วิชา ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 [Click เข้าสู่ Link บทเรียน https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-dt/]
  » หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
  » หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีแก้ปัญหา [Click]
  » หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า
วิชา ว23105 วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
»หน่วยที่ 1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  »การพัฒนาแอปพลิเคชั่น https://www.youtube.com/watch?v=07sgSdhIOhY
  »Trello โปรแกรมที่ช่วยในการวางแผนและติดตามงาน https://www.youtube.com/watch?v=wc_BelAiQSo
»หน่วยที่ 4 การประมวลผลข้อมูล
  »ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=p-mPLcaqWdA
  »การประมวลผลข้อมูล        https://www.youtube.com/watch?v=QrZV_1oWzos
  »การประมวลผลข้อมูล (ต่อ) https://www.youtube.com/watch?v=99XpjOYO0Aw
»หน่วยที่ 5 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  »องค์ประกอบของไอที และ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นไอโอที "ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ" https://www.youtube.com/watch?v=8Mobesbc11M
»หน่วยที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
  »การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=SGnl2xKq0oU
  »เหตุผลวิบัตhttps://www.youtube.com/watch?v=Trl-NVRYq1M
  »การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย https://www.youtube.com/watch?v=wtAg_19dC_k
  »กฏหมายคอมพิวเตอร์และการใช้งานลิขสิทธิ์ https://www.youtube.com/watch?v=QdrUK0cB1UA
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วิชา ว30297 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4