งานทะเบียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เลขที่ 1 ถนนดำรง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ : : 076-211034 ต่อ 107

e-mail : regis.stpk@gmail.com