นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ [นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ] [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ [นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ] [Download]
รายชื่อนักเรียนจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567[Download]
รายชื่อนักเรียนจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567[Download]
ขั้นตอนการตรวจสอบคะแนนสอบรายบุคคลและระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้
ในการมอบตัว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินระดมทรัพยากร
ปีการศึกษา 2567 [Download] / ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1, ม.4
กำหนดการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ [Download]

 
 

 

  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [Download]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 2/2567 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง สัญญาเลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการ [1.ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต] [2.เอกสารการขายทอดตลาด] [3.บัญชีรายการที่จะขายทอดตลาด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต]
  [2.เอกสารประกวดราคาซื้อฯ] [3.แบบ บก.06] [4.ขอบเขตงานและคุณลักษณะ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก จำนวน 335 ชุด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รหัสโครงการ P66030026680 โครงการหนังสือเรียน เรียนปรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด]
 • <<ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา >>    

 
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งาหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ [ประกาศ]

 

<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียน
  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแจ้งวันหยุดเรียนภายใน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ประเภทห้องเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนแก่่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2566 [Download] ใบแสดงเจตจำนงค่าอุปกรณ์การเรียน [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องผลการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน (SPK Pre-test) ครั้งที่ 2
  ปีการศึกษา 2566รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1-10[Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน
  (SPK Pre-test) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแจ้งการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
  สตรีภูเก็ตปี 2567-2568 [ประกาศ]
<<ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา>>

 

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
* หมายถึงห้องที่มีการอัพเดพตารางเรียน
ตารางเรียน เริ่มใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2566
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • » 31 มีนาคม 2567 การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567[รายะละเอียด]
 • » 30 มีนาคม 2567 การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 [รายะละเอียด]
 • » 29 มีนาคม 2567 SPK End Of School Year ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »29 มีนาคม 2567การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมชงโค 1(114)[รายะละเอียด]
 • »26 มีนาคม 2567 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
  ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี
  นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะกรรมการสมาคมฯ
  นายสมหมาย เนาว์ไพร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี [รายะละเอียด]
 • » 12 มีนาคม 2567 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต[รายะละเอียด]
 • » 5 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจระเบียบวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 มีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมกันเกรา โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยการเสวนาธรรมให้ความรู้
  หัวข้อ คิดดี ชีวิตดีมีสุข จากเจ้าอาวาสวัดควนกะไหล จ.พังงา และคณะพระวิทยากร กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน
  โดย ว่าที่พันตำรวจตรีปิยะ ยงค์ประเดิม สารวัตรป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทำหน้าที่ ชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
  และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ [รายะละเอียด]
 • » 3 มีนาคม 2567 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียน
  ชั้น ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมะฮอกกานี จากนั้นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ SMTE
  มอบตัว ณ ห้องประชุุมชงโค 4 โครงการ MST ณ ห้องประชุมชงโค 3 โครงการ IP ณ หอประชุมมะฮอกกานี และโครงการ IPC
  ณ ห้อง 712[รายละเอียด]
 • » 27 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ[รายะละเอียด]
 • »24 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางสาวพิสมัย โอยสวัสดิ์ หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตัวแทนครูที่ปรึกษาชั้น ม.4 และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)[รายะละเอียด]
 • »23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นำโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
  4 กลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ครูกลุ่มสาระฯ หัวหน้าโครงการนานาชาติ IP และครูโครงการนานาชาติ IP
  ร่วมต้อนรับดร.พรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ตและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
  ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการนานาชาติ[รายละเอียด]
 • »22 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และห้องเรียนที่เรียนภาษาเลือกภาษาจีน เข้าฟังการแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมชงโค 3 โดยมี
  นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย ครูสาระภาษาจีน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และครูงานแนะแนว
  ให้การต้อนรับ[รายละเอียด]
 • » 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่ม
  บริหารทั่วไป นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ครูงานแนะแนว ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
  ตัวแทนนักเรียน รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3–5 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ในชื่อโครงการ Aerosoft แจกทุน
  การศึกษา 100 ล้านบาท โดยมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 35,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ
  ได้แก่ ตะกร้าแชร์บอล 2 ใบ, ลูกฟุตบอล 5 ลูก, ตะกร้อ 3 ลูก, วอลเลย์บอล 2 ลูก, หลอดลูก แบดมินตัน 24 ลูก และไม้แบดมินตัน
  4 ไม้[รายะละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต