วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

แผนผังโรงเรียนสตรีภูเก็ต