วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

นโยบายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน/บุคลากร คุณภาพผู้เรียน และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการวิจัย นวัตกรรม สู่ความเป็นพลเมืองโลก
 3. สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษา สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเครือข่ายทางสังคม และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข
 2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. บูรณาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สุขภาพและสื่อสารความเป็นภูเก็ต
 4. การบริหารจัดการศึกษาภายใต้ 10 ระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 6. มีระบบนิเทศติดตาม รายงานผลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
 7. ปีแห่งการคุ้มครองเด็กตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครอบคลุมทุกมิติ
 8. เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศทางภาษาและดิจิทัล (HCEC)
ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา