วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

1
คุณชัยพิทักษ์
อึ๋งสินค้าตระกูล
ประธานกรรมการ
2
คุณนันทินี
เกิดวงศ์บัณฑิต
รองประธานกรรมการ
3
คุณเบญจวรรณ
ตัมพานุวัตร
กรรมการ
4
คุณสมจิตร
ศักดิ์ศรีทวี
กรรมการ
5
คุณวิสุทธิ์
จงชูวงศ์
กรรมการ
6
คุณจรินทร์
นิตย์กิจสมบูรณ์
กรรมการ
7
คุณทรงวุฒิ
หงษ์หยก
กรรมการ
8
คุณอรุณวรรณ
เสรีเสถียรทรัพย์
กรรมการ
9
คุณอรุณรัตน์
รักแต่ตระกูล
กรรมการ
10
คุณณัฐวัฒน์
ไผทรัตนเศรณี
กรรมการ
11
คุณอัญชลี
จารุจินดา
กรรมการ
12
คุณกิตติ
พฤฒิสืบ
กรรมการ