บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
           
ครูวริษา รัตนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูนันทา สิทธิอัครพงศ์
ครูณิชาภา ไพนุจิตร
ครูดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์
ครูรัตยา แก้วทวี
ครูธนาวุฒิ ขาวซัง
ครูคณีรัตน์ ฤทธิรงค์
ครูวราภรณ์ ผลเกิด