บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
           
ครูดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูนันทา สิทธิอัครพงศ์
ครูณิชาภา ไพนุจิตร
ครูรัตยา แก้วทวี
ครูธนาวุฒิ ขาวซัง
ครูวราภรณ์ ผลเกิด