บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
ครูปัทมน กอตระกูลสิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูณีรนุช รักษาราษฎร์
ครูทัศสิรี ฉายขจร
ครูสุจินต์ แผลงเดชา ครูเย็นใจ ทองภิญญโญชัย
ครูลิขิต หล้าแหล่ง
ครูอุษา ศรีสวัสดิ์ ครูรัตนา ประหยัดทรัพย์ ครูภัคทนัน คำสุริยา ครูนิสานาถ สงรักษ์ ครูภัทรวดี รองยาง ครูสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ


ครูกาญจนา ทองตะโก ครูกุลวรา จิมาร ครูสโรชา หยีสอีด