บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
ครูนันทา แพ่งประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูขวัญตา คชรินทร์
ครูพรรณี ยางทอง
ครูวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ ครูทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ ครูพิศมัย โอยสวัสดิ์
 
ครูชญาณี มณีพงษ์ ครูกนกวรรณ พบสถาน ครูจีรณา พิมานพรหม ครูชนากานต์ ทิมทาทอง ครูอรวี สิทธิชัย