บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
ครูนันทา แพ่งประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูพรรณี ยางทอง
ครูวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์
ครูพิศมัย โอยสวัสดิ์ ครูชญาณี มณีพงษ์ ครูกนกวรรณ พบสถาน
ครูจีรณา พิมานพรหม ครูชนากานต์ ทิมทาทอง ครูอรวี สิทธิชัย ครูลัดดาววรรณ จันหุณี ครูกนกพร เสบสบาย ครูสุภาพร ทาวน์เซนต์
         
ครูธัญชนก นาคพันธุ์