บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ครูนิสา พันละภะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูสุจิตรา ชลธาร ครูปราณี อินสุทน
ครูพรศรี ณ นคร
ครูขนิษฐา โถวรุ่งเรือง
ครูวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ์
ครูญาดานันท์ เกตุแก้ว ครูเทียนชัย ทองวล ครูวนิดา ลำพล ครูระวีวรรณ เตชะรัตนมณี ครูณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล ครูอภิวัฒน์ หิรัญ
ครูขนิษฐา โตทวี
ครูเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี ครูกัญน์ณนัฏตล์ โสะพันธ์ ครูชาตรี ไทยดำ ครูเบญจพร จันทร์เพ็ญ ครูวิวัฒน์ แซ่หลิม
         
ครูอรวรรณ คำชู          
ครูธนัญญา เนียมชูชื่น ครูตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครูวาสนา กุณฑลเบ็ญจะ ครูจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์
         
ครูสุพัตรา ทนน้ำ