บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
ครูปิยะลักษณ์ พรผล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูมัณฑนา มูซอ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูวิชาญ โสมณวัฒน์
ครูพรรณทิภา ทองนวล
ครูเณริศา พรหมวิลัย
ครูนันทพล แซ่หลิม
ครูศิวัตมิกา บุญชูวงค์
ครูอุรัยนา นิลสมุทร
ครูวิชญาดา ดอกกะฐิน
ครูจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ
ครูพรรณทิพา ชังอินทร์
ครูหนึ่งฤทัย ชัยศิริ
ครูวรรณพร ช่วยสุด
ครูกฤษยา เผือกแดง
ครูสุธาสินี ศิริวัฒน์
ครูเอกพจน์ เทศพันธุ์
ครูเนตรนภา จับปรั่ง
ครูภุมริน ทัสนะเมธี
         
ครูวริษฐา บุณยัษเฐียร          


s