วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นำคู่คุณธรรมจริยธรรม
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อ -สกุล
ชื่อผลงาน
1
  นายอำนวย ปุพเพตะนันท์  การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2
  นางพรรณี ยางทอง  รายงานประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส30202 วิถีไทย เรื่องมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3
  นางรัตยา แก้วทวี  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา ง40105 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
4
  นางพรศรี ณ นคร  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องธาตุ และสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5

นางสาวดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์

รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

6
นายสมปอง พรหมทอง
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ศ 30207 ดนตรีสากล - ปฏิบัติทรัมเป็ต
7
นางจินตนา วัฒนเวส

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 10 สาระนาฏศิลป์ ศ 41101 เรื่อง ร็องเง็งในพิธีกรรมลอยเรือชาวเล จ.ภูเก็ต

8
นายสัญญา สัจจากุล
ชุดเอกสารประกอบการเรียน ศ 30207 ดนตรีสากล - การปฏิบัติกีตาร์
9
นางจรัสศรี มณีรวม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการปฐมพยาบาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10
นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ศ23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]
11 นางแก้วตา ชูกลิ่น การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายระบบ OBECLMS วิชาเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
12
นางสาวเนตรนรินทร์ ดอกกะฐิน    การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  [รายละเอียด]
13
นางธนัญญา ศิริวัฒน์   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
14 นางสาวนิสา พันละภะ การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [บทคัดย่อ]
15 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาโครงงานอาชีพ รหัสวิชา ง30215 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 [บทคัดย่อ]
16 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [บทสรุปผู้บริหาร]
กลับหน้าหลัก