บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 
 
ครูอัมพิรา ศรีวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูจรัสศรี มณีรวม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูปาริชาติ ประทุมรัตน์ ครูสันติสุข ทั่งกลาง ครูกายสิทธิ์  วิสุทธิไมตรี
ครูอัครพล ซื่อตรง