บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 
 
ครูจรัสศรี มณีรวม
ครูปาริชาติ ประทุมรัตน์
ครูกายสิทธิ์  วิสุทธิไมตรี ครูอัครพล ซื่อตรง ครูเอกลักษณ์ ต่อวงศ์
ครูอรรถชัย แก้วเซ่ง
           
         
ครูนพัตธร พันธุลาภ