บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ภาษาอังกฤษ
ครูทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ

ครูพรทิพย์ มินทราเวช
ครูสุพัตรา อยู่ทองอ่อน
ครูณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี ครูรัชพล มาลาศิลป์ ครูเบญจภรณ์ หยู่ตุ้ง
ครูธรารัตน์ คงปลอด ครูดาริกา เย็นใจ ครูรัตติยา พูลผล ครูอทิษา จารุพันธ์
ครูฉัตรชัย มลเลษ
ครูยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์
ครูณัฏฐ์ปภัช องค์สันติภาพ นายธีระวุฒิ ติระนันท์ นายสราวุธ สายจันทร์ ครูนิรชา สุวรรณมณี
ครูนฤเบศ ทองคำ
ครูอนุพล จันทร์บุตร
 
ภาษาจีน
 
 
ครูชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ
ครูอรวรรณ สังขะไชย
ครูพิมภา ชูชุม
ครูณิชกานต์ ฉันทธำรงศิริ ครูกรรณิกา คงทอง
           
ภาษาญี่ปุ่น
       
    ครูนิตยา ดวงมณี
หัวหน้ากลุ่มภาษาญี่ปุ่น
ครูนิชาภา ธัญไกรเลิศ
   
           
ภาษาฝรั่งเศส
       
    ครูสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ครูนันทิยา กล้าหาญ
   
         
ภาษาเยอรมัน
ครูมาลัย ฮูกซาม
ครูปิยวรรณ ทองจันทร์