บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ภาษาอังกฤษ
ครูอำนวย ปุพเพตะนันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูสุมาลี อนันต์ตันติกุล

ครภัคนิชา สุทินนะ
ครูจิตลัดดา รัตนกิจโกศล
ครูพรทิพย์ มินทราเวช
ครูทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ
ครูสุพัตรา อยู่ทองอ่อน ครูณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี ครูรัชพล มาลาศิลป์ ครูอิลมี มะกูวิง
ครูรัตติยา พูลผล
ครูจุไรรัตน์ ลุยจันทร์
ครูภูวิท พลรงค์ ครูธรารัตน์ คงปลอด ครูดาริกา เย็นใจ ครูอทิษา จารุพันธ์ ครูเบญจภรณ์ หยู่ตุ้ง

 
ภาษาจีน
 
 
ครูชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ
ครูอรวรรณ สังขะไชย
ครูพิมภา ชูชุม
ครูณิชกานต์ ฉันทธำรงศิริ ครูกรรณิกา คงทอง
           
ภาษาญี่ปุ่น
       
    ครูนิตยา ดวงมณี
หัวหน้ากลุ่มภาษาญี่ปุ่น
ครูนิชาภา ธัญไกรเลิศ
   
           
ภาษาฝรั่งเศส
       
    ครูสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ครูนันทิยา กล้าหาญ
   
         
ภาษาเยอรมัน
ครูมาลัย ฮูกซาม
ครูปิยวรรณ ทองจันทร์