บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
           
ครูสมปอง พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูสัญญา สัจจากุล
ครูจินตนา มังคะลา
ครูอิสรีย์ ศรีงาม
ครูเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว
ครูสุกัญญา ผิวขำ
ครูวรรณิศา ดำนุ่น ครูตันติกร เพ็ชรอ่อน ครูณริศา เกตุแแก้ว ครูธนชัย สอนโพธื์