บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
           
ครูสมปอง พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูสัญญา สัจจากุล
ครูราณี วันดาว
ครูจินตนา มังคะลา
ครูรุ่งโรจน์ ยานพะโยม
ครูอิสรีย์ ศรีงาม
ครูเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว ครูสุกัญญา ผิวขำ ครูตันติกร เพ็ชรอ่อน ครูณริศา เกตุแแก้ว ครูวรรณิศา ดำนุ่น