สื่อการสอน ครูอุรัยนา นิลสมุทร

   สื่อการสอนวิชา คณิตศาสตร์ 4 ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [Download]

   สื่อการสอน GSP เรื่อง เส้นขนาน [Download]

   สื่อการสอน GSP เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก [Download]