เอกสารประกอบการสอน วิชาโครงงานอาชีพ รหัสวิชา ง30215 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     
คำแนะนำ : ถ้าต้องการ Download เนื้อหา เอกสารประกอบการสอนหน่วยใด ให้ Click ที่ภาพหน้าปกของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ
 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอาชีพ [Download ปก]

     
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ [Download ปก]
     
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การตัดสินใจเลือกโครงงานอาชีพ [Download ปก]
     
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนและอนุมัติโครงงานอาชีพ [Download ปก]
     
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ [Download ปก]
     
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเผยแพร่และพัฒนาโครงงาน [Download ปก]