สื่อการเรียนรู้ วิชา ง23101 เทคโนโลยี 3
» สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างวิชา [รายละเอียด]
»หน่วยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ [Download ใบความรู้]
  ใบงาน 1.1 [Download]