,
เอกสาร Download กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด) [Download]
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายการสอน ทุกสังกัด
 
-
ตำแหน่งครูผู้ช่วย [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งคร วิทยฐานะชำนาญการ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [รายละเอียด]
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายบริหารสถานศึกษา ทุกสังกัด
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [รายละเอียด]
     
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ [Download]
   
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด [Download]
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download]
แบบฟอร์ม การรายงานโครงการ/กิจกรรม 1 หน้า [Download]
การพิจารณาอนุมัติ / การอนุญาตการลาไปต่างประเทศ [Download]
การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
หนังสือ ศธ 04244/4184 [Download]
หลักเกณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา [Download]
แนวปฏิบัติการขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียบจักรพรรดิมาลา [Download]
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา [Download]
แบบ ขร.4/37 [Download]
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ [Download]

หลักฐานประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ [Download]  แนวปฏิบัติขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [Download]
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม [Download]
สัญญาจ้างครู/เจ้าหน้าที่อัตราจ้างชั่วคราว [Download]
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร [Download]
ใบสมัครงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ [Download]
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (บค.01) [Download]
แบบรายงานผลการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (รายงานเขต) [Download]
รายงานผลไปราชการ [Download]
เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา [Download]
Leave Application Form [Download]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว [Download เป็น ไฟล์ word]     [Download เป็นไฟล์ pdf]  
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [Download]