,
เอกสาร Download กลุ่มบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด [Download]
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download]
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2564 [Download]
แบบฟอร์ม การรายงานโครงการ/กิจกรรม 1 หน้า [Download]
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน [Download]
การพิจารณาอนุมัติ / การอนุญาตการลาไปต่างประเทศ [Download]
การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
หนังสือ ศธ 04244/4184 [Download]
หลักเกณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา [Download]
แนวปฏิบัติการขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียบจักรพรรดิมาลา [Download]
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา [Download]
แบบ ขร.4/37 [Download]
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ [Download]

แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [Download]

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครู [Download Zipfile] ( สามารถเลือก Download ทั้งแบบ Zipfile หรือ เลือกทีละไฟล์ ด้านล่าง )
  หน้าปก [Download]
  บันทึกข้อความ [Download]
  สารบัญ [Download]
  ภาคผนวก [Download]
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [Download] 
แบบฟอร์มคำสั่ง เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ [Download] 
โครงการจัดทำระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา [Download] 
แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป [Download] 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [Download]
หลักฐานประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ [Download]  แนวปฏิบัติขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [Download]
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม [Download]
สัญญาจ้างครู/เจ้าหน้าที่อัตราจ้างชั่วคราว [Download]
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร [Download]
ใบสมัครงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ [Download]
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (บค.01) [Download]
แบบรายงานผลการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (รายงานเขต) [Download]
รายงานผลไปราชการ [Download]
เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา [Download]
Leave Application Form [Download]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว [Download เป็น ไฟล์ word]     [Download เป็นไฟล์ pdf]  
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [Download]
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
แบบฟอร์ม : แผนการควบคุมภายในของฝ่าย/งาน/ระดับ/กลุ่มสาระ… [Download]
แบบฟอร์ม : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) [Download]
ตัวอย่างแผนควบคุมภายในของฝ่ายธุรการ ปีงบประมาณ 2551 [Download]
รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน [Download]
แผนการควบคุมภายในของฝ่าย/งาน/ระดับ/กลุ่มสาระ… [Download]
ตัวอย่าง : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) : การนิเทศภายใน [Download]
ตัวอย่าง : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) : การจัดการความรู้ ระบบนำองค์กร [Download]
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา............ ตามระบบบริหารจัดการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]