ข่าวประชาสัมพันธ์ที่่ผ่านมา

 

   
   
   
   
   
   
   
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา 2565 [ประกาศ]
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รูปแบบออนไลน์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE / IP / IPC ประจำปีการศึกษา 2565   [ประกาศ]   [ขั้นตอนการมอบตัวและเอกสารที่ใช้มอบตัว]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การลดเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงิน] [แบบหนังสือรับรอง]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา] [แบบหนังสือรับรอง]