เอกสาร Download กลุ่มกิจการนักเรียน
 
  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณร่วมทำบุญงานศพ [Download]
  เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
      แบบฟอร์ม แจ้งนักเรียนขาดเรียนนาน [Download]
      คู่มือการใช้โปรแกรม STUDENT SUPPORT SYSTEM (SSS) [Download]
      ใบเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเวร (เวรประจำประตู เข้า - ออก โรงเรียนสำหรับครูไทย)   [Download]
      ใบเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเวร (สำหรับครูชาวต่างชาติ) [Download]
      ทะเบียนรายชื่อนักเรียน (ดล.1) [Download]
      แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ดล.2) [Download]
      บันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ดล.3) [Download]
      แบบบันทึกผลการเรียน (ดล.4) [Download]
      แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) (ดล.5) [Download]
      แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) (ดล.6) [Download]
      แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) (ดล.7) [Download]
      แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม. เขต 14 (ดล.8) [Download]
      แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม. เขต 14 (ดล.8.1) [Download]
      แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ( สำหรับครูที่ปรึกษา ) (ดล.8.2) [Download]
      แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม. เขต 14 (ดล.9) [Download] 
      บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ของครูที่ปรึกษา (ดล.10) [Download]
      บันทึกการส่งต่อภายใน ( โดยครูที่ปรึกษา ) (ดล.11) [Download]
      แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน ( จากการส่งต่อบุคลากรภายในโรงเรียน ) (ดล.12) [Download]
      แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา (ดล.13) [Download]
      สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม (ดล.14) [Download]
      สรุปสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม (ดล.14.1) [Download]
      การวิจัยอย่างง่ายนักเรียน ( Case Study) (ดล.15) [Download]
      ทะเบียนผู้ปกครองเครือข่าย [Download]
  ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน
      ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ว่าด้วยระเบียบแนวปฏิบัติของนักเรียนและบทลงโทษ [Download]
      บันทึกความเข้าใจของผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 [Download]
      ตารางการลดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
      ระเบียบโรงเรียนสตรีภูเก็ต ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2556 [Download]
       
  เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
      ตัวอย่างรูปเล่มรายงานเยี่ยมบ้าน [Download เป็นไฟล์ word]     [Download เป็นไฟล์ pdf]