การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
                                                           
                                                    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 'ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า 'การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "(Integrity & Transparency Assessment: ITA)”
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
  O1.โครงสร้าง [Download]
  O2.ข้อมูลผู้บริหาร [Download]
  O3.อำนาจหน้าที่[Download]
  O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน[Download]
  O5.ข้อมูลติดต่อ [Download]
  O6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [Download] [Download] [Download][Download][Download]
      ประชาสัมพันธ์
  O7.ข่าวประชาสัมพันธ์[Download] ]Download]
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8.Q&A[Download]
  O9.Social Network[Download]
O10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[Download]
 
การบริหารงาน
     การดำเนินงาน
  O11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี[Download]
  O12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน[Download]
  O13.รายงานผลการดำเนินงานประจำ [Download]
     การปฏิบัติงาน
  O14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ระบบการบริหารบุคคล [Download]   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [Download] ระบบแผนงานยุทธศาสตร์ [Download]
     การให้บริการ
    O15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [Download] [Download] [Download]   กลุ่มบริหารงบประมาณ [Download]  กลุ่มบริหารวิชาการ [Download]
    O16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ : งานทะเบียน [Download]  สถิติการใช้บริการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา [Download]
    สถิติการใช้บริการห้องกิจการนักเรียน [Download] สถิติการใช้บริการห้องบุคคล [Download]
    O17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [Download]    
    O18.E-Service : โปรแกรม E-Slip [Download] ใบแจ้งชำระเงิน [Download]
     
การจัดซื้อจัดจ้าง
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [Download]
  O20.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [Download]
  O21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน [Download]
  O22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [Download]
   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O23.นโบบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [Download]
  O24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [Download]
  O25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [Download]
  O26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [Download]
   
การส่งเสริมความโปร่งใส
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Download]
  O28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Download]
  O29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Download]
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [Download]
การป้องกันการทุจริต
     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  O31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [Download]
  O32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [Download]
  O33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [Download]
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [Download]
  O35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     แผนป้องกันการทุจริต [Download]
  O36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [Download]
  O37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [Download]
  O38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [Download]
   
มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  O39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [Download]
  O40.การขับเคลื่อนจริยธรรม [Download]
  O41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [Download]
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  O42.มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [Download]
  O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [Download]