นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
 
 

 
เผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรม
ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Learning Skills) กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาษาโดยใช้กระบวนการ 4P [ รายละเอียด]
 
 

 

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการภารโรง)โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา 
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 

Link อื่น ๆ

”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         
     
 
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »20 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุกัญญา นิ่มมะโน และ นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร พร้อมด้วย คณะทำงานกลุ่มแนแนว ร่วมต้อนรับตัวแทนครอบครัว คุณครูบุญมา เครือแก้ว ครูเกษียณอายุราชการ และรับมอบทุนการศึกษา 42,000 บาท โดยใช้ชื่อทุน "คุณแม่บุญมา เครือแก้ว" ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »17 พฤษภาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ป้ายบรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเปิดภาคเรียน (On - Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ภาพกิจกรรม]
 • »17 พฤษภาคม 2565 ภาพบรรยากาศเปิดภาคเรียน (On - Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ภาพกิจกรรม]
 • »17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นำโดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และคณะฯ เข้านิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »15 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​ และตัวแทนนักเรียนจากคณกรรมการนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปี 2565 ในโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »11-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »11 พฤษภาคม 2565 นายสันติ วงคืไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และตัวแทนครูกลุ่มสาระฯ ต่างๆ วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่นางบุญมา เครือแก้ว (ข้าราชการบำนาญ) ครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ถึงแก่กรรม ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) [ภาพกิจกรรม]
 • »11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันฟุตบอลชาย แบ่งเป็น ทีมขาว นำโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทีมน้ำเงิน นำโดย นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและครูลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ผลการแข่งขันทีมขาวชนะทีมน้ำเงินด้วยคะแนน 3 – 1 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน ซึ่งการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสานสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดขึ้นในทุกเดือนโดยจะเปลี่ยนชนิดของกีฬาในการแข่งขัน [ภาพกิจกรรม]
 • »11 พฤษภาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกล่มบริหารวิชาการ นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ รองหัวหน้ากล่มสาระฯ ร่วมต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการจัดการศึกษากับ Mr.Heikki Vartia (Partnerships & Sale Manager) HEI Schoolsและคณะผู้บริหารโรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »9-10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »10 พฤษภาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มาศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »9 พฤษภาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร และตัวแทนครู ร่วมวางหรีดร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนางสมจิต ปิ่นชัยศิริ พี่สาวของนางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ณ บ้านพัก ถ.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต​ [ภาพกิจกรรม]
 • »7-8 พฤษภาคม 2565 โครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ (Next Normal in International Approaches) โดยมี ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ และว่าที่ร้อยตรีชวลิต ฉัตรชัยอนันต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ โรงแรมอานาน่า แกรนด์ จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »2-3 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย M&M” โดยมี นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และการอบรมในครั้งนี้มีครูจากโรงเรียนเมืองถลางเข้าร่วมอบรมด้วย จัดโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต