นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก จำนวน 335 ชุด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รหัสโครงการ P66030026680 โครงการหนังสือเรียน เรียนปรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียน 7 สัญญาเลขที่ 4/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาจ้างก่่อสร้าง ปรับปรุงห้องพยาบาล สัญญาเลขที่ 3/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 3/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนา ชนิดหมึกพ่น แบบมัลติฟังก์ชั่น สัญญาเลขที่ 2/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 1/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาจ้าง ที่ปรึกษาโครงการนานาชาติ สัญญาจ้างเลขที่ 2/2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ห้องเรียนอาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีถูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการ [ประกาศ]   [เอกสารการขายทอดตลาด]  [ บัญชีราคากลาง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสโครงการ P65120016361 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคาร 7 [ประกาศ]
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ]  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ประกาศ]

 
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฎศิลป์[ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฎศิลป์[ประกาศ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โครงการนานาชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี[ประกาศ]

 

 

<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อนการศึกษา(กยศ.)
  ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
 • และประกาศผลการคัดเลือกใหม่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
  สตรีภูเก็ตปี 2567-2568 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การปิดระบบโอนเงินชั่วคราว [ประกาศ]
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
  ปีการศึกษา 2565 ผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1) นางสาววลัญรัตน์ ชีวินประทีปส่อง ได้รับทุนการศึกษา 80% [รายละเอียด] และ 2) นายนณธกร เดชสุรางค์ ได้รับทุนการศึกษา 65% [รายละเอียด]
<<ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา>>

 


 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • » 21 กันยายน 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เห็นถึงความสำคัญที่จะปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนให้มีจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดีและมีคุณภาพตามความต้องการของสังคม ที่สำคัญให้ตระหนักและซาบซึ้งถึงพระคุณของคุณครู พร้อมทั้งแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู โรงเรียนจึงจัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการของนักเรียน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี4[รายละเอียด]
 • » 20 กันยายน 2566โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 โดยมีกิจกรรมอ่านสารสันติภาพนายกรัฐมนตรี สารประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และสารเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของ วันสันติภาพสากล ในกิจกรรมเข้าแถวช่วงเช้า ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ [รายละเอียด]
 • »19 กันยายน​ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมนำเสนอบูรณาการผลงานนักเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระฯ มีนางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนครู ร่วมรับชมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ ของนักเรียน ณ หอประชุมกันเกรา [รายละเอียด]
 • »18 กันยายน​ 2566 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำนางสาววิชญาดา เข็มเพ็ชรโต นักเรียนชั้น ม.6เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 4,500 บาท จาก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ นำโดย นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะแม่บ้านมหาดไทย โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร และครูแนะแนว ร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชงโค 1
  [รายละเอียด]
 • » 18 กันยายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต
  ประจำปี 2566[รายละเอียด]
 • » 15 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.6/11 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คน โดยทำกิจกรรมในรูปแบบการเข้าฐานแนะนำวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมชงโค 4[รายละเอียด]
 • » 15 กันยายน 2566นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  กับรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนิสา พันละภะหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
  นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ หัวหน้าโครงการนานาติ
  IPC ครูตัวแทนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูตัวแทนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร่วมในพิธีซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้
  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด]
 • 14 กันยายน​ 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม โฆษณาร้อยล้านวิว คลิป ไม่ทำชาตินี้ ก็รอชาติหน้าได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต โดยมีครูณัฐกุล กิ่งแก้วและครูเอเชีย ยือฆา เป็นครูที่ปรึกษาผลงาน ในการนี้ นางสาวธีมาภรณ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตและนางสาวศึกษาวดี จันทร์ชู หัวหน้าสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมชงโค 1 โดยมีนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนว และครูที่ปรึกษาผลงาน ให้การต้อนรับ [รายละเอียด]
 • »14 กันยายน​ 2566 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลพ้อต่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ผุ้ที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนจนถึงปัจจุบันที่ประกอบคุณงามความดีไว้กับโรงเรียน
  จึงเรียกวันนี้ว่า “วันกตัญญูต่อบรรพชน”โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีนาบปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
  พร้อมด้วย นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิ
  ช่วยเหลือนักเรียน ขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน
  ร่วมในพิธี และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหาร ผลไม้ ขนมและเครื่องประกอบเซ่นไหว้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี
  [รายละเอียด]
 • »13 กันยายน​ 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตนำวงโยธวาทิตโรงเรียนและขบวนพาเหรด ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 [รายละเอียด]
 • »13 กันยายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติประจำปี 2566 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 20 ทุน และทุนนักเรียนขาดแคลน 40 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,000 บาท โดยการนี้นางวิภา ตันมานะตระกูล ประธานมูลนิธิสตรีนานาชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต[รายละเอียด]
 • » 12 กันยายน 2566 นักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองพบลูกๆ สายชั้น ม.5 “ค้นหาตัวตนด้านอาชีพในอนาคต”
  นำทีมจัดกิจกรรมโดย นายสมหมาย เนาว์ไพร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 และ
  คณะกรรมการเครือข่ายฯ ณ หอประชุมกันเกรา ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. คาบประชุมระดับชั้นเรียน[รายละเอียด]
 • » 12 กันยายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่ม
  บริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการมหกรรมวิชาการเปิด บ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่
  4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในกิจกรรมเข้าแถวข่วงเช้า บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ[รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต