ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 

สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน กรกฎาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
4,11,18,25 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
4 กรกฎาคม 2561 ส่งแผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รายบุคคล
16,18,20 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
17,19 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
24-28 กรกฎาคม 2561 SMTE 3/1,3/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
26 กรกฎาคม 2561 ส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5)
27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
30 กรกฎาคม 2561 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 กรกฎาคม 2561 ส่งบันทึกหลังสอน สำรวจเวลาเรียนครั้งที 2

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »13 กรกฏาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่นบางใหญ่ 34 มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 16 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยมีรองผู้อำนวยการพีรประภา เลิศยศสกุล คณะครู และครูแนะแนวเป็นสักขีพยาน ในการรับมอบทุน ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กรกฏาคม 2561 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้ วิธีการทำความสะอาดภาชนะ เพื่อป้องกันเชื้อโรค แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กรกฏาคม 2561 ครูกาจนา ทองตะโก ครูปริยาวดี สมโย ครูพิมภา ชูชุม และครูอภิวัฒน์ หิรัญ ตัวแทนครูจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กรกฏาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่น 20 ,22 กลุ่มกระดังงา มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 20,000 บาท โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กรกฏาคม 2561 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างเมืองเซี่ยเหมินและจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 -2/10 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล รายวิชาค้นคว้าอิสระ IS โดยมี นายอภิชัย โถน้อย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 - 1/10 ร่วมกิจกรรม ลอรีเอะพร้อมเรียนพร้อมเล่น ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 หัวหน้าระดับชั้น พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อบรมการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในคาบ 8 - 9 (14.35 - 16.15 น.) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 421, 424 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมดนตรีในสวน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สวรสาธารณะลานกีฬากะทู้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพโครงกร Young Creative Environment Artist ปี 3 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการี มอบเกียรติบัตร เงินรางวัลและรูปภาพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและร่วมประกวดภาพถ่าย เวลาแห่งความสุข [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นักเรียนสารวัตรทุกห้องเรียน เข้าอบรมการปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นักเรียนตัวแทนห้องละ 2 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาวื ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 คณะกรรมการนักเรียน ปี 2561 ร่วมร้องเพลงส่งกำลังใจให้กับน้องๆ ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ และโค้ช ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กรกฏาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานเทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีมๆ ละ 2 คน มหกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว Andaman Hotelier 2018 [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 - 6/11 เข้าติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง กับครูแกงส้ม และมีตัวแทนนักเรียนจาก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม เข้าร่วมในการติวในครั้งนี้ด้วย [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฏาคม 2561 นักเรียนสัญชาติเกาหลีโครงการ IP ประชาสัมพันธ์ SM Global Audition @ Phuket Thailand คัดเลือกนักร้องหน้าใหม่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้าศึกษาดูงาน มีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฏาคม 2561 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงปาริชาติ ชูภักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 4,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการ และครูแนะแนว ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุน [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กรกฏาคม 2561 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมและตอบปัญหาทางวิชาการภาษาจีน และกิจกรรมเฉลิมฉลองโคมไฟ "เพลิดเพลินชื่นชมโคมไฟ" [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 61 [ภาพกิจกรรม]