>
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนการใช้งาน Gmail ครั้งแรก [Download]
ให้เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัวนักเรียน@satreephuket.ac.th
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [Click]
 
 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

(ห้องที่แก้ไข 1/4 1/5 1/8 4/6 4/7 5/1 5/9 6/1 6/4 6/5 6/9 ) ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563


 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Download ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคเรียน [Download]

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »1 มีนาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการ นางสาวภัคทนัน คำสุริยา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้าชุมชนสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ให้กับ นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ [ภาพกิจกรรม]
 • »25 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ รับมอบสื่อการเรียนรู้ (HSK2) จากสาขาภาควิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้โครงการมนุษยศาสตร์เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมภาษาจีนเพื่ออาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จสส.621 และ จสส.622 ภายใต้การดูแลของอาจารยืกฤตพร สินชัยและอาจารย์สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »25 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ในการประชุมโรงเรียนประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชงโค 1จัดโดย สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 • »25 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารเฟื่องฟ้า (อาคาร2) [ภาพกิจกรรม]
 • »24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ หอประชุมกันเกรา เวลา 14.30-16.30 น. [ภาพกิจกรรม]
 • »23 กุมภาพันธ์ 2564 งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน ที่มีผลการเรียน ร 0 มส. [ภาพกิจกรรม]
 • »24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และ นางสาวภัคทนัน คำสุริยา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »22-24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ อินทรฟาร์ม จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียน เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างประสบการณ์ตรง นอกจากการศึกษาในตำราและในโรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ และนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ มอบหรีดพัดลมและเงินทำบุญร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่สอางค์ จารุจินดา มารดาของนางสาวอัญชลี จารุจินดา ครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ให้กับ นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และร่วมหารือถึงแนวทางการซ่อมแซมเขื่อนกั้นคลองบางใหญ่ภายในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นจัดกิจกรรมไหว้เทวดา เนื่องในวันไหว้เทวดา โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต รวมทั้งเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้วิธีการและสามารถนำไปขยายผลให้กับครอบครัวในการร่วมกิจกรรมประเพณีไหว้เทวดาของชาวจีนบาบ๋าภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 จำนวน 20 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์สะกดคำภาษาฝรั่งเศส French Spelling Bee (2021) ณ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวลูน่า ไทยยิ่ง ม.6/7 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัคจิรา เหล่าประเสริฐศิริ ม.5/6 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวนันทิยา กล้าหาญ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ แด่นางสาวกุลธิดา พรมทอง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะนาคา [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาโครงการนานาชาติ และหัวหน้าโครงการนานาชาติ ร่วมพิธิเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ฝึกอาชีพทุกช่วงวัย รับภูเก็ตโมเดล ประจำปีงบประมาณ 2564 “KICK OFF ห้องเรียนอาชีพหลักสูตรนานาชาติ เชื่อมโยงมัธยม – อาชีวศึกษา การศึกษายกกำลัง 2” โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเพื่อพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในการจัดทำห้องเรียนอาชีพสู่นานาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิตนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไปปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนโครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรูปแบบฐานการเรียนรู้ ในครั้งนี้ด้วย [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ ให้กับนางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน และนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนมัธยม จังหวัดภูเก็ต ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบ แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง ชงโค 1 โดย กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป [ภาพกิจกรรม]
 • »16 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนางสาวพิมณํชชา สาระพิมพ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนจิตอาสาดีเด่น “เช็คอิน ภูเก็ต คนดีบอกสังคม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับดี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและยกย่องนักเรียนที่มีจิตสาธารณะและช่วยเหลือผู้อื่น โรงเรียน หรือชุมชน [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าระดับชั้นเรียน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสตรีภูเก็ตต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กุมภาพันธ์ 2564 งานสหกรณ์โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน แจกอั่งเปาให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร จำนวน 70 รางวัล และมีรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 1 เส้น [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางสาวกุลธิดา พรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะนาคา [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ จัดโดย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านวัฒนธรรมทางภาษาจีนและธรรมเนียมปฏิบัติ และทราบถึงความเป็นมาของวันตรุษจีน ณ บริเวณโดยรอบอาคาร 4 ฝั่งน้ำตก [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปี 2564 ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ
104   ธุรการ
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   แผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส