ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 
สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
4-8 มิถุนายน 2561 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
6,13,20,27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู
21-22 มิถุนายน 2561 SMTE 2/1 , 2/2 เข้าค่ายปฏิบัติการห้อง LAB วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
27 มิถุนายน 2561 MOU กลุ่มสาระการเรียนรู้
29 มิถุนายน 2561 ส่งบันทึกหลังสอน สำรวจเวลาเรียนครั้งที 1
4,11,18,25 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
4 กรกฎาคม 2561 ส่งแผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รายบุคคล
16,18,20 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
17,19 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
24-28 กรกฎาคม 2561 SMTE 3/1,3/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
26 กรกฎาคม 2561 ส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5)
27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
30 กรกฎาคม 2561 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 กรกฎาคม 2561 ส่งบันทึกหลังสอน สำรวจเวลาเรียนครั้งที 2

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »15 มิถุนายน 2561 คุณชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้กับ น.ส.ภัทรลักษณ์ นันตรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และนายธนภัทร นันตรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เพื่อช่วยเเหลือกรณีบ้านพักเกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณหาดป่าตอง [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 มิถุนายน 2561 คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคุณดลรัตน์ คงหาญ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-Net ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปในปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมใจรณรงค์ห่างไกลการพนันบอลโลก 2018 เชียร์ ไม่พนัน มัน ไม่ผิดกฎหมาย [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวจิรดา หนูวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ที่ได้รับทุนโครงการ Semester High School Program in Japan (Fuul Scholarship) KAKEHASHI Project เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 6 เดือน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 61 ถึง 16 ก.พ. 62 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 คน จากนักเรียนทั่วประเทสและเป็นคนเดียวในภาคใต้ที่ได้รับรางวัลนี้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 มิถุนายน 2561 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 [หอประชุมกันเกรา]   [หอประชุมการเวก]   [หอประชุมมะฮอกกานี] 
 • »13 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ร่วมพิธีเปิดงานศาลจังหวัดภูเก็ตจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 มิถุนายน 2561 การแข่งขันจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงอาหาร [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 มิถุนายน 2561 ผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนพรรคเบอร์ 1,2,3 ประกาศนโยบายหน้าแถว [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 มิถุนายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรสมณกิจ ณ วัดถลางพระนางสร้าง [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มิถุนายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป รับประกาศนียบัตร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนและคณะครู ร่วมงานวันทะเลโลก โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและทะเลป่าตอง ณ ลานโลมา ป่าตอง [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มิถุนายน 2561 ทีมผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคประชาธราดล ประกาศนโยบายเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มิถุนายน 2561 การประชุมทางไกลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 มิถุนายน 2561 หมายเลข 2 พรรคอคิราห์ไฟลิน ประกาศนโยบายเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 มิถุนายน 2561 คุณครูอุไรพร ศิริทัพ เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ที่ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียน ได้มอบเงินทั้งหมดจำนวน 14,580 บาท เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2561 ผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนทีมผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคดี ประกาศนโยบายเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2561 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร - ธรรมจาริณี ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารบริหารงบประมาณ ประชุมชี้แจงครูเกษียณอายุราชการ เรื่อง การรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษ [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และ Education Hub [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 มิถุนายน 2561 ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 มิถุนายน 2561 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2561 สภานักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง ดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการเสถียรพลเยี่ยมมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้กับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย 1 คน และเข้าร่วม 1 คน การแข่งขันบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พบหัวหน้าห้องเรียนและเลขาห้องเรียน ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์ มอบหนังสือรับรองการสอบวัดระดับมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส เดลฟ์ อาเอง อาเดอ (DELF A1 - A2) ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มิถุนายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ ภำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสมาส่ง ครูกาญจนา ทองตะโก เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]