ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2561

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน กันยายน 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
5,12,19,26 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
19 กันยายน 2561 ส่งผลเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2/2560
20 กันยายน 2561 ส่ง Case Study
21,25,27 กันยายน 2561 สอบปลายภาค 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
24,26,28 กันยายน 2561 สอบปลายภาค 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
28 กันยายน 2561 ส่งสมุดบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน (ครั้งที่ 4)
   

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »20 กันยายน 2561 คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบรถ 6 ล้อ ซึ่งเป็นผลประกอบการสหกรณ์โรงเรียน มูลค่า 2 ล้านบาท ให้โรงเรียนใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยมี นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมรองผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กันยายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี ระดับภาคใต้ Naka Market Phuket Music Award 2018 [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กันยายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภาคใต้ และระดับประเทศ [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กันยายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่น 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรุ่นไม่เกิน 17 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »19 กันยายน 2561 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี โดยมูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วมกับชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กันยายน 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ป่น ระดับภาคใต้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กันยายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กันยายน 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 กันยายน 2561 มุทิตาจิต "วุฒยาจารย์ 61" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13-14 กันยายน 2561 ติวเสริมความรู้ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กันยายน 2561 นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กันยายน 2561 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (จังหวัดภูเก็ต) มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่เป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน และเป็นมีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ โดยมีผู้อำนวยการเสถียรพลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กันยายน 2561 ครูเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว และครูสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ เข้ารับการประเมิน ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 กันยายน 2561 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา วันธารน้ำใจสู่เยาวชน ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 กันยายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมอบเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดมารยาทไทยของเทศบาลนครภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 กันยายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่น 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 (ประจำจังหวัด) [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กันยายน 2561 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กันยายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2561 (ประจำจังหวัด) [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กันยายน 2561 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กันยายน 2561 การประชุมการจัดงานศิษย์เก่า ณ ห้องศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กันยายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนห้องเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แข่งขันได้รับรางวัลตกแต่งผลิตภัณฑ์จากอาหาร งานประเพณีพ้อต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กันยายน 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU Signing Ceremony MUIC Excellence Entrance Track (MEET) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กันยายน 2561 สมาคมชาวภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ขาดแคลน จำนวน 10 ทุน โดยมี นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กันยายน 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2,3 ร่วมกิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล ณ เกาะตะเภาน้อย [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กันยายน 2561 OBEC Cambridge School Summit 2018 ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา กะตะ [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 กันยายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพตามรายการ ดังต่อไปนี้ การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพในกิจกรรมภาษาไทย รำลึกมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 และการประกวดวาดภาพในโครงการ Out of the box แสงแห่งอนาคต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จัดกิจกรรม หลักไวยากรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 บรรยายโดย ดร.พิชัย แก้วบุตร อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยมีนักเรียนสายจีนเข้าร่วมกิจกรรม [ภาพกิจกรรม]