นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 • สัญญาซื้อขายหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสโครงการ P66030026680 โครงการหนังสือเรียน เรียนปรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียน 7 สัญญาเลขที่ 4/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาจ้างก่่อสร้าง ปรับปรุงห้องพยาบาล สัญญาเลขที่ 3/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 3/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนา ชนิดหมึกพ่น แบบมัลติฟังก์ชั่น สัญญาเลขที่ 2/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 1/2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาจ้าง ที่ปรึกษาโครงการนานาชาติ สัญญาจ้างเลขที่ 2/2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ห้องเรียนอาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีถูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ]   [เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการ [ประกาศ]   [เอกสารการขายทอดตลาด]  [ บัญชีราคากลาง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสโครงการ P65120016361 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคาร 7 [ประกาศ]
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ]  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ประกาศ]

 
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานสหกรณ์และพนักงานบริการ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณ[ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานสหกรณ์และพนักงานบริการ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโครงการนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดส์ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี [ประกาศ]
<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และประกาศผลการคัดเลือกใหม่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ปี 2567-2568 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การปิดระบบโอนเงินชั่วคราว [ประกาศ]
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ปีการศึกษา 2565 ผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1) นางสาววลัญรัตน์ ชีวินประทีปส่อง ได้รับทุนการศึกษา 80% [รายละเอียด] และ 2) นายนณธกร เดชสุรางค์ ได้รับทุนการศึกษา 65% [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ] 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
<<ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา>>


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »31 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมิน
  เชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566
  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ ห้องประชุมชงโค 1 [รายละเอียด]
 • »30 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการ “The Heart of Giving” จังหวัดภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส จาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต[รายละเอียด]
 • »26 พฤษภาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต
  ดำรงตำแหน่งวาระ 1 ปี ระหว่างปี 2567 – 2568 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  โดยมีนางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
  และดูแลการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราณีย์ สุแสงรัตน์
  ศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตรุ่น “ลีลาวดี” ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ปี 2567 - 2568 [รายละเอียด]]
 • »25 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire 2023 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ ในกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า [รายละเอียด]
 • 24 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ SMTE ,IP โดยมีนายสันติ วงค์ไชยา นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหารพร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชงโค 3 [รายละเอียด]
 • »18 พฤษภาคม 2566 นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ พร้อมด้วย คณะทำงานกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการ ภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียน และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชงโค 1[รายละเอียด]
 • »16 พฤษภาคม 2566 รองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร พร้อมด้วยครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2566 ,ตัวแทนครู และคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล ณ บริเวณหลังอาคารสนฉัตร(5)[รายละเอียด]  
 • »15 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย นายณชัย เขมนิพัทธ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต และรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร ร่วมต้อนรับ นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ,นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และนายอิลมี มะกูวิง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียนสตรีภูเก็ตในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566[รายละเอียด]  
 • »10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยมีรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนสตรึภูเก็ต ให้การต้อนรับ
  ณ ห้องประชุมชงโค 3[รายละเอียด]   
 •  »9 พฤษภาคม 2566 นาย​ปัญญา​ หัตถิ​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ มอบหมายให้รองผุ้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร พร้อมด้วย​ ตัวแทนครูกลุ่มสาระฯ ร่วมต้อนรับนายเอกลักษณ์ ต่อวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนางสาววริษฐา บุณยัษเฐียร​ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ​ ณ​ โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ โดยมีผู้บรืหาร​ คณะครู​ โรงเรียนเมืองถลาง และโรงเรียนถลางพระนางสร้าง​ ที่มาส่งและให้กำลังใจ​ ณ​ ห้องประชุมชงโค 3[รายละเอียด]
 •  »8 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับเกียรติจากนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ได้สละเวลามาพบปะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในวันแรกของการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรและผ้าพันคอ S.P.K. ให้กับนางสาวพชร นิลธนาชนะ นักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2566 เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป โดยมีรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสมาคมฯ นายสิริโรจน์ วรรณวร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ [รายละเอียด]  
 •   »6 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลากลสงจังหวัดภูเก็ต [รายละเอียด]
 •   »5 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ รองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร และตัวแทนครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปณชัย เลื่อมใส บิดาของนางสาวรุ่งนภา เลื่อมใน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (เก็ตโฮ่) [รายละเอียด]
 • »3-4 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา​ 2566​ "ชงโคช่อใหม่สู่รั้วส.ภ.ก." โดยมีนายปัญญา​ หัตถิ​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ เป็นประธานในพิธี​ ระหว่างวันที่​ 3-4 พฤษภาคม​ 2566​ ณ​ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด] 
 • »3 พฤษภาคม 2566 นาย​ปัญญา​ หัตถิ​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ มอบหมายให้​นาย​สันติ​ วงค์​ไชยา​ รอง​ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​บริหาร​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ คณะทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล​ และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์​ ร่วมต้อนรับนางสาวสุพัตรา​ ทนน้ำ​ ครูวิชาคอมพิวเตอร์​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ​ ณ​ โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ โดยมีผู้บรืหาร​ คณะครู​ โรงเรียนบ้านฉลอง​ ที่มาส่งและให้กำลังใจ​ ณ​ ห้องประชุมชงโค 1 [รายละเอียด]
 • »2 พฤษถาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการจัดอบรมการใช้โปรแกรม​ SPK​ Class Attendance ระบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนแก่ครูผู้สอนทุกท่าน​ ณ​ หอประชุมมะฮอกกานี [รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต