>
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
 

รายชื่อนักเรียน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา (สำหรับมอบตัว)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMTE [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการนานาชาติ IP , IPC [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนานาชาติ IP , IPC [Download]
___________________________________________________________________
 
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งการเลื่อนวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) [ดูประกาศ]
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (24-28 เมษายน 2564) [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งเลื่อนวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) [ดูประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
  - แผนการเรียน IP ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  [รายชื่อ]
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  [รายชื่อ]
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ [รายชื่อ]
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน [รายชื่อ]
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น [รายชื่อ]
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส [รายชื่อ]
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน [รายชื่อ]
   
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เลื่อนการรับมอบตัวของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ] -
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 
 
 
ขั้นตอนการใช้งาน Gmail ครั้งแรก [Download]
ให้เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัวนักเรียน@satreephuket.ac.th
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564






  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 213 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »3 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู ร่วมแสดงความเสียใจและมอบหรีดพัดลม ในการสวดพระอภิธรรมศพนายอมร พูลศรี บิดาของนางสาวจุรีพรรณ พูลศรี ครูงานแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต