นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ผ่านระบบ Online [Download]
 
 
แนวปฏิบัติในการวัด ประเมินผลกลางภาคในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แนวการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แนวการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 9 [Download]
 
 
 
 
 
คลิปวิดีโอ : คำแนะนำในการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 
 
 
 

ตารางการจัดการเรียนการสอน Online
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
(ตารางเรียน 1/9 , 3/4, 4/2, 4/8, 6/4, 6/10 เริ่มใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

...................................................................................................................................................................
1. เอกสารชี้แจง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [Download]
2. ย00/01-ย00/05,ย00/07,ย00/08 เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [Download]
3. ย00/06 แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ [Download]
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2563 [Download]
...................................................................................................................................................................  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
 • สัญญา ที่ 2/2564 ติดตั้งระบบการกระจายสัญญาณแบบไร้สายและติดตั้ง ไฟล์วอลล์ [ประกาศ]
 • สัญญาที่ 4/2564 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) [ประกาศ]
 • สัญญาที่ 3/2564 ปรับปรุงห้องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (HCEC) [ประกาศ]
 • สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ เลขที่สัญญา 1/2564 [ประกาศ]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 213 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือเพื่อลดค่าใช้จ่า ยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายชำระหนี้ของข้าราชการบำนาญ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา] [แบบหนังสือรับรอง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »1 สิงหาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่นายสิริราช ปฐมกานต์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ณ วัดถาวรคุณาราม (แสนสุข) [ภาพกิจกรรม]
 • »23 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนิ่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดวิชิตสงคราม เพื่อสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประธานศูนย์ HCEC มอบหมายให้ นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายอำนวย ปุพเพตะนันท์ ผู้จัดการและเลขานุการศูนย์ HCEC น.ส.ทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ รองผู้จัดการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ และนายตรีสวัสดิ์ รักหาบ กรรมการศูนย์ เข้าร่วมประชุมอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR [ภาพกิจกรรม]
 • »20 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา หัตถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference [ภาพกิจกรรม]
 • »20 กรกฎาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องชงโค 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสุขศึกษา พลศึกษา ร่วมอาเศียรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบทุนการศึกษา "ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และครูกลุ่มสาระฯ ร่วมต้อนรับและแนะนำการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 2 และ3 แก่ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ณ หอ้งประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน 2 คน จากทุกห้องเรียนเข้าร่วมพิธีในหอประชุมกันเกรา โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ จัดไหว้ครูที่ปรึกษาในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผุ้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมถวายอาเศียรวาทราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทํศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมงาน R-Phuket Fashion Week 2021 เชื่อมโยงการศึกษา "Education Studio" สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และโครงการนานาชาติ [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต