นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรม
ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Learning Skills) กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาษาโดยใช้กระบวนการ 4P [ รายละเอียด]
 
 
 
 

 

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการภารโรง)โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา 
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »7 กรกฎาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายกิตติววงศ์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางจริยา ถาวร ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2564 ตัวแทนกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ 2 คน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ หอประชุมกันเกรา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กรกฎาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร และตัวแทนครูเกษียณ​อายุราชการ ปี 2565 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »4 กรกฎาคม 2565 การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการ​เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา​ 2565 ณ ห้องประชุมชิโนคาเฟ่ โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ เป็นประธานในดารประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา​ นิ่ม​มโน​ รอง​ผู้อ​ำนวยการกลุ่มบริหารกิจการ​นักเรียน​ หัวหน้าระดับขั้นเรียนทั้ง 6 ระดับ และผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งผลการคัดเลือกให้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ​เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ​โรงเรียน​สตรี​ภูเก็ต​ คือ นายสิโรจน์ วรรณวร [ภาพกิจกรรม]
 • »2-3 กรกฎาคม 2565 การประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565 [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting ห้องเรียนโครงการนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองใน การป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน พร้อมรับทราบความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถ ของนักเรียนในด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร หัวหน้าโครงการนานาชาติ และครูโครงการนานาชาติ ให้การต้อนรับ จัดโดย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต โดยนางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม ครั้งที่ 3 /2565 การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ณ ห้องประชุมชงโค 4 (ทูบีนัมเบอร์วัน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการให้มีคุณภาพ โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ,นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชงโค 3 [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2565 เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 กอง พร้อมด้วยครูผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยพิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาสุระกุล อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต