>
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
............................................................................................
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูประกาศ]
 

ตารางการจัดการเรียนการสอน Online
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 213 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download ประกาศ] [ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »14 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับนางสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นายสันติ วงค์ไชยา นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สายใจ วิริยานุกูลวงศ์ มารดานายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ณ วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ) [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการงานรับนักเรียน ร่วมต้อนรับและให้รายละเอียดข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แก่คณะกรรมการการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตมอบแจกันดอกไม้และ หนังสือ 111 ปี สตรีภูเก็ต แสดงความยินดีแด่นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาอย่างเป็นทางการ [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมฯ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตมอบแจกันดอกไม้และ หนังสือ 111 ปี สตรีภูเก็ต แสดงความยินดีแด่นายสาโรจน์ อังคณาพิลาสเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรนครภูเก็ตอย่าง เป็นทางการ [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564" จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ร่วมมอบน้ำดื่มตราสตรีภูเก็ต ณ จุดฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้า โดยมี นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ กรรมการ/รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคมและประเทศชาติ รักตัวเอง รักครอบครัว รักประเทศชาติ “ภูเก็ตต้องชนะ” [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรี ภูเก็ตมอบแจกันดอกไม้และหนังสือ 111 ปี สตรีภูเก็ต แสดงความยินดีแด่ นางธนพร องค์สันติภาพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง อย่างเป็นทางการ [ภาพกิจกรรม]
 • »4 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ มอบแจกันดอกไม้และหนังสือ 111 ปี สตรีภูเก็ต แสดงความยินดีแด่นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตอย่างเป็นทางการ [ภาพกิจกรรม]
 • »1 มิถุนายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ มอบแจกันดอกไม้และหนังสือ 111 ปี สตรีภูเก็ต แสดงความยินดีแด่นายชัยอนันต์ สุทธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ อย่างเป็นทางการ [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต