นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรม
ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (English Learning Skills) กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาษาโดยใช้กระบวนการ 4P [ รายละเอียด]
 
 
 
 
 

 
 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (จัดหา ICT ให้หน่วยงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077398541) [ประกาศ]    [ราคากลาง]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
 • สัญญาก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการและห้องประเมินผล [รายละเอียด]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [รายละเอียด]

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานบริการ) โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถ) [ประกาศ]
<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ม. 1  
ม. 2  
ม. 3  
ม. 4
ม. 5
ม. 6
 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »8 สิงหาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝึกซ้อม โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ภาพกิจกรรม]
 • »8 สิงหาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันจัดทำ Podcast ภาษาอังกฤษ ประเภททีม ในหัวข้อ How did you survive from online classes? ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารประกอบการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน จัดโดย สาระภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »3-5 สิงหาคม 2565 กีฬาสี "ชงโคเกม" ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี “ชงโคเกม” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารีฯ ซึ่งการจัดกีฬาสีในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีการเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสิริโรจนน์ วรรณวร ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด มีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มบริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 สิงหาคม 2565 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วย หัวหน้าระดับชั้นเรียนทุกชั้นเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต