ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้ขอแสดงความยินดีกับ "The SATIX"


  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »3 ธันวาคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กหญิง วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนคนดี ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประจำปี 2562 จากศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพในกิจกรรมต่าง ๆ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 ธันวาคม 2562 รายการ AIS ZEED PRESENT HOTWAVE MUSIC AWARD 2019 จากช่อง GMM 25 จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Hot Celebrate แสดงความยินดีกับวงThe Satix ที่รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน โดยมีนายรปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 ธันวาคม 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอยเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในการแข่งขันทักษะภาษาจีน [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับพื้่นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »28 -29 พฤศจิกายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยนักเรียนทำกิจกรรมตามโครงการ English Camp ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต , หาดในยาง และหอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »28 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียน สุไหงโก-ลก มาศึกษาดูงาน โดยมี นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ASEAN+3 Quiz 2019 งาน มอ.วิชาการ คณะวิเทศศึกษา ปี 2562 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 [ภาพกิจกรรม]
 • »26 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมฟังการแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่งในประเทศจีน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับวงดนตรี The Satix ที่เข้าร่วมการแข่งขัน AIS ZEED PRESENTS HOTWAVE MUSIC AWARDS 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แด่ครูสัญญา สัจจากุล ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจด้วย [ภาพกิจกรรม]
 • »25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ ในกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการขยายผลพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จัดโดย สพม.เขต 14 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปาโดยมีผู้อำนวยการปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจครูที่ร่วมประชุม [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูร่วมแสดงความยินดี กับ นายวิทยา เกตุชู ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »20 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับทุนจากมูลนิธิทรายขาวทะเลใส สโมสรโรตารีภูเก็ต เข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »20 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรุ่นอายุ 18 ปี (2 ทีม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2562 นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและให้กำลังใจ นางสาววราพร จู่ภิบาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นักกีฬาบริดจ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์รายการ SOUTH EAST ASIA BRIDGE FEDERATION CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี [ภาพกิจกรรม]
 • »18 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »15 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านการคัดเลือกภาค 4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" นักกรีฑาที่ผ่านการคัดเลือกภาค 4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" และได้รับรางวัลอันที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร หญิง การแข่งขันกรุงเทพประกันชีวิตกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 4 ปี 2562 ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »12 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองพีรปภา เลิศยศกุล เข้าพบ คุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ตในโอกาส ผู้อำนวยการย้ายมารับตำแหน่ง [ภาพกิจกรรม]
 • »12 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจัดรถแห่งกระทงเข้า ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »7 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนวงดนตรี The Satix โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับ GMM ประชาสัมพันธ์การโหวตรอบชิงชนะเลิศ รายการ Hotwave Music Award ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »6 พฤศจิกายน2562 นักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ ร้อง เต้น เล่นดนตรี เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนเรื่องอาเซียน [ภาพกิจกรรม]
 • »4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. จัดอบรมครูภาษาเยอรมัน (สัญจรภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุมชงโค 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »4 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบของที่ระลึกแด่นายรอซาลี สะมะแอ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา [ภาพกิจกรรม]