นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เข้าระบบ SPK-Pre-test

 

 

  
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต]
  [2.เอกสารประกวดราคาซื้อฯ] [3.แบบ บก.06] [4.ขอบเขตงานและคุณลักษณะ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก จำนวน 335 ชุด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รหัสโครงการ P66030026680 โครงการหนังสือเรียน เรียนปรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด]

 
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (โครงการนานาชาติ) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (โครงการนานาชาติ) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่งครูช่วยสอน โครงการนานาชาติ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โครงการนานาชาติ 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฎศิลป์[ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฎศิลป์[ประกาศ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โครงการนานาชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี[ประกาศ]

 

 

<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแจ้งการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อนการศึกษา(กยศ.)
  ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
 • และประกาศผลการคัดเลือกใหม่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 [ประกาศ]
 • ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
  สตรีภูเก็ตปี 2567-2568 [ประกาศ]
<<ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา>>

 


 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
* หมายถึงห้องที่มีการอัพเดพตารางเรียน
ตารางเรียน เริ่มใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2566
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • » 28 พฤศจิกายน 2566 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย เข้ามารับบริจาคโลหิต ระหว่างเวลา
  10.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมกันเกรา โดยมีครู บุคลากร และนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ ร่วมบริจาคโลหิต[รายละเอียด]
 • » 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “สีสันแห่งจันทรา หรรษาคืนลอยกระทง”
  โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายชัยพิทักษ์ อึ๋สินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก้ต พร้อมด้วบ
  คณะกรรมการฯ นายยุทธการ จันทรกานต์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับ
  โรงเรียน ร่วมงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเปนไทย ภายใน
  งานมีกิจกรรมต่างๆ เช่นลอยกระทงสไลด์ ประกวดนางนพมาศ ถ่ายภาพที่จุดเช็คอิน การแสดงดนตรี ซุ้มเกมสไตล์งานวัด การแสดงนาฏศิลป์ และโซนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม [รายะละเอียด]
 • »25 พฤศจิกายน 2566 งานสังสรรค์ศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต "ร้อยดวงใจ 114 ปีสตรีภูเก็ต“ โดย สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ได้รับเกียรติจากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และในงานนี้โรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตดีเด่น” ประจำปี 2566 ผู้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง คือ นางบุญศรี หงษ์หยก, นางรจนา รักแต่งาม, นางสมจิตต์ สุทธางกูร, นางสาวฤดี ภูมิภูถาวร, นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ, นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์, นางสาวดวงกมล เอช, นายบัณฑูร ทองตัน, นางกรรชมณ บุญวัฒโนภาส และนางสาวนิตยา ยั่งยืน จำนวน 10 ท่าน 1[รายละเอียด]
 • »25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ต​ นำโดย​ นายปัญญา​ หัตถิ​ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 2 กลุ่มบริหาร
  และตัวแทนครู ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต นำโดย นางสมใจ​ คงคุณากร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมตักบาตร
  อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดวิชิตสังฆาราม ในงานสังสรรค์ศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต "ร้อยดวงใจ 114 ปีสตรีภูเก็ต" ณ สนามฟุตบอล​
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • » 25 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแนตรนารี 1 หมู่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ[รายละเอียด]
 • »24 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบป้ายรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.2/4
  เด็กหญิงชมพลอย ต้องวัฒนา และเด็กหญิงปรียาภรณ์ รูปสม ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot)
  การแข่งขัน ม.อ.ภูเก็ตวิชาการประจำปี 2566 PSU PHUKET Open House 2023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ฝึกซ้อมโดย สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี[รายละเอียด]
 • »23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นำโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มบริหาร และหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก้ต นำโดย นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับ และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  สำหรับการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ปี 2566 “ร้อยดวงใจ 114 ปี สตรีภูเก็ต” วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
  ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต[รายละเอียด]
 • »กิจกรรมห่วงใยใส่ใจระเบียบวินัยนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566[รายละเอียด]
 • »17 พฤศจิกายน 2566 กเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าอบรม เรื่อง เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างเวลา
  14.35 น. - 16.00 น. จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี โดยมี นายปัญญา หัตถิ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าระดับ ชั้น ม.3 ครูที่ปรึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ[รายละเอียด]
 • » 17 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยตัวแทนครู ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านลำแก่น จ.พังงา เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนายนพัตธร พันธุลาภ ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  ณ ห้องประชุมชงโค 1[รายละเอียด]
 • » 16 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบ “ผ้าคล้องคอสตรีภูเก็ต” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กหญิงอชิรญา เพสตาเนิส นักเรียนชั้น ม.1/9 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ Fencing ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ประเภทบุคคลยุวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ทั้ง 2 รายการ ในการแข่งขัน Thailand Fencing League[รายละเอียด]
 • »15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นำโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย
  นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสมาคมฯ นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ตัวแทนครู และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางสุจิรา ฦานาม
  พี่สาวของนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ สำนักสงฆ์กู้กู อ.เมือง จ.ภูเก็ต [รายละเอียด]
 • »15 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายณชัย เขมนิพัทธ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต
  นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้า จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและศึกษาดูงานด้าน
  งานวิชาการ ณ ห้องประชุมชงโค 1[รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต