>
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
เอกสาร Download
โปรแกรม e-Slip


หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เลื่อนการรับมอบตัวของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [ประกาศ]
 
 
 
 
ขั้นตอนการใช้งาน Gmail ครั้งแรก [Download]
ให้เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัวนักเรียน@satreephuket.ac.th
 
 
 
 

  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-2019) ห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายะเอียด]
 • มาตรฐานการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 [รายละเอียด]
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »8 เมษายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับนางสาวกฤษยา เผือกแดง ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และครูจากโรงเรียนเมืองถลาง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »8 เมษายน 2564 บรรยายกาศการรายงายตัวห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »7 เมษายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 เมษายน 2564 ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมรัฐพิธีที่ระลึกพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และแสดงความกตัญญูกตเวทีถึงพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ทุกพระองค์ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »5 เมษายน 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคุณรุ่งนภา พุฒแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับครูชำนาญ ศรีสุข ครูวริษา  รัตนแก้ว ครูกุลวดี  คงชนะ  ครูอังศุมา  ภูมิเดช ครูสกาวทิพย์  สังคปาล และครูคณีรัตน์  ฤทธิรงค์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนตามภูมิลำเนา [ภาพกิจกรรม]
 • »4 เมษายน 2564 บรรยายกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [ภาพกิจกรรม]
 • »3 เมษายน 2564 บรรยายกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [ภาพกิจกรรม]
 • »2 เมษายน 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพนายวิทยา โบราณบุบผา อดีตครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) [ภาพกิจกรรม]
 • »2 เมษายน 2564 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »1 เมษายน 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำโครงการเตรียมความพร้อม SMTE เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนโครงการพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 28 คน สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งการสอบในระบบโควตาหรือระบบรับโดยตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย และการสอบในส่่วนกลางหรือระบบแอดมิทชั่น ณ ห้องประชุมชงโค 4 โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส