>
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เอกสาร Download
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 5 [ดูประกาศ]   [แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ]
 
ขั้นตอนการใช้งาน Gmail ครั้งแรก [Download]
ให้เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัวนักเรียน@satreephuket.ac.th
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [Click]
 
 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

(ห้องที่แก้ไข 1/4 1/5 1/8 4/6 4/7 5/1 5/9 6/1 6/4 6/5 6/9 ) ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563


  จัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดพัสดุ
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตแต่ละแผนการเรียน [Download] หนังสือรับรองมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา [Download]
 • คู่มือบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ประกาศการทดลองเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนปกติ [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 [ประกาศ]
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ประกาศโรงเรียน]  [สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [Download]

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Download ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคเรียน [Download]

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »11 มกราคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวกุลธิดา พรมทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รับมอบของที่ระลึกจากนางสาวชฎารัสมิ์ เถาว์แดง ผู้จัดการบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวกุลธิดา พรมทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าขอพรปีใหม่ 2564 นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »6 มกราคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายอำนวย บุปเพตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนายลิขิต หล้าแหล่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 จาก ดร.สุรดา ภัทรสกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ประเทศไทย) RTT และโรงเรียนสอนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ RTELS [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มกราคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวกุลธิดา พรมทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าขอพรปีใหม่ 2564 นายเรวัติ อารีรอบ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ,นางสมจิตต์ สุทธางกูร ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ,นางรุ่งนภา พุฒแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ,นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา [ภาพกิจกรรม]
 • »4 มกราคม 2564 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พ.ต.ท.นเรศ ตันศุภนราธร บิดาของนางณริศา เกตุแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ
104   ธุรการ
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   แผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส