ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้
  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »10 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อเตรียมการจัดงาน Thank you Day ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มกราคม 2562 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ "มหกรรมกีฬาครั้งแรกของ สพฐ." ณ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้น ม.6 ที่ช่วยเหลือกิจกรรมและปฏิบัติงานด้านจิตอาสา มีความเสียสละ มีน้ำใจ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ ตลอดปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการ เสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณสมชาย พิกุลทอง [ภาพกิจกรรม]
 • »4 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการ เสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารับพรปีใหม่ จากคุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่จากคุณอุรุพงศ์ ประทีป ณ ถลาง [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลจากใบเสร็จรายการซื้อ จำนวน 5 รางวัล [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อวยพรปีใหม่ 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ บริเวณหน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม]
 • »21 ธันวาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ ของนายถิรศักดิ์ ทองภิญโญชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ณ วัดแสนสุข อ.เมือง จ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »21 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบโล่รางวัลชนะเลิศให้กับ เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนศิลป์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ในการแข่งขัีนประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 31 รุ่นอายุ 11 - 13 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »18 ธันวาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ 2561 ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง [ภาพกิจกรรม]
 • »20 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนวงดนตรี The Satix ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีรายการ Play Dream Battle 2018 รอบชิงชนะเลิส ภาคใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฝึกซ้อมโดย ครูสัญญา สัจจากุล [ภาพกิจกรรม]
 • »18 ธันวาคม 2561 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ จากการประกวดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ Kindness Matters [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ธันวาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ เปิดกิจกรรมการอบรมเรื่อง การสร้างความเข้าใจบุคคลากรครู มาตราการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง 2560) โดยมีครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »15 ธันวาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ เปิดงาน ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »14 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส)จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 CAMP Iinguistique et culturel A Mahokkanee E cole satreephuket [ภาพกิจกรรม]
 • »14 ธันวาคม 2561 การประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ธันวาคม 2561 การตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »13 ธันวาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยมีรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นสักขีพยาน [ภาพกิจกรรม]
 • »12 ธันวาคม 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนานาชาติ เบรคเกอร์คัพ ครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »12 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มมบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 ธันวาคม 2561 งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น KYOTO FURITSU OTOKUNI HIGH SCHOOL ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »9 ธันวาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ กิจกรรม ปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก 2018 จ.ภูเก็ต ที่ผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 ธันวาคม 2561 เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรม English Camp # 2 ณ สวัสดีลากูน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »7 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์​ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)​ ภูเก็ตรวมพลังต้านทุจริต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »7 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการฟังบรรยายในโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบให้กับชุมชน จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »7 ธันวาคม 2561 ตัวแทนครูเข้าอบรมการใช้โปรแกรม SMART CARD ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »2 ธันวาคม 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2561 โดย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) มีหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ สสวท. ธนาคารออมสิน บริษัท เอ ดู พาร์ค จำกัด และ CES Edu Co.,Ltdประเทศเกาหลีใต้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ [ภาพกิจกรรม]
 • »6 ธันวาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะทำงานงานแนะแนว ให้การต้อนรับคณะครูงานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานแนะแนว ณ ห้องประชุมชงโค 1 และห้องแนะแนว [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ธันวาคม 2561 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ" รณรงค์รักษาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณถนนสาธารณะตามโซนที่กำหนด ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ธันวาคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »5 ธันวาคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มงานและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย( soi dog ) ให้ความรู้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสวัสดิการสัตว์กับสวัสดิภาพ 5 ประการ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนชุมนุม To Be Number One ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancerise [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ นายรธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติ งานข้าราชการครูและบุคลากร และแนวทางการประเมิน OBECQA [ภาพกิจกรรม]
 • »3 ธันวาคม 2561 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]