วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
     
 ผู้บริหาร 2  
 กลุ่มสาระภาษาไทย 17   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 20   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 19   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 13   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 7   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระศิลปะ 12   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 23   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 27   Click ดูรายชื่อ
 หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ 4
 งานแนะแนว 5   Click ดูรายชื่อ
 ครูมาช่วยราชการ 1  
 ครูไปช่วยราชการ 1  
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน     Click ดูรายชื่อ
 ครูชาวต่างชาติ    
 นักการภารโรง