วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

1 คุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ ประธาน
2 คุณสิริโรจน์  วรรณวร รองประธานคนที่ 1
3 คุณสุรชาติ  คงพูล รองประธานคนที่ 2
4 คุณพรรณงาม  คงสำราญ เลขานุการ
5 คุณดลรัตน์  คงหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ
6 คุณนเรศวร์  ศรีอักษร ประชาสัมพันธ์
7 คุณเดชาธร  แกล้วกล้า ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8 คุณสุธิมา  ศรีทิพย์พิทักษ์ นายทะเบียน
9 คุณธชกร  แก้วน้อย ปฏิคม
10 คุณอนุสรณ์  แพโสภณ กรรมการกลาง
11 นายสุนทร  แทบทับ กรรมการกลาง
12 คุณสมนึก  หลิมธนกุล กรรมการกลาง