วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต

1
คุณกรรชมณ
บุญวัฒโนภาส
นายกสมาคม
2
คุณเสริมศักดิ์
ปิยธรรม
อุปนายกคนที่ 1
3
คุณจุฑาดา
ตันติพิริยะกิจ
อุปนายกคนที่ 2
4
คุณกุลดา
เพ็ชรวรุณ
เลขานุการ
5
คุณกิตติ
พฤติสืบ
ผู้ช่วยเลขานุการ
6
คุณกรรณิการ์
ชัยวัฒน์
เหรัญญิก
7
คุณดวงกมล
เอช
ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
ดร.จิรพันธ์
ไตรทิพจรัส
ฝ่ายวิชาการ
9
คุณณัฐวัฒน์
ไผทรัตนเศรณี
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
10
คุณประเสริฐ
จำปาดะ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
11
คุณมัธนี
นาวีการ
ปฏิคม
12
คุณชุติมา
เสมอมิตร
ผู้ช่วยปฏิคม
13
คุณนิตยา
ยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์
14
คุณศิริพรรณ
มณีศรี
กรรมการกลาง
15
คุณพันธุดา
สุขศิริสัมพันธ์
กรรมการกลาง