วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

นโยบายโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. พัฒนาการบริหารระบบคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านพื้นฐานชีวิตและสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตน
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกมิติทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครูผู้สอนและคุณภาพ ของนักเรียน
 4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล
 5. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีี
 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแผนการศึกษาชาติ
จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2561
 • จัดระบบการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพเข้าสู่โรงเรียน คุณธรรมชั้นนำ
 • นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน
 • พัฒนาสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 • จัดการเรียนการสอนภาษาที่สองให้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของสังคม พัฒนาเข้าสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากลและ Education Hub เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • มีการบริหารปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • หากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยให้เป็นคนที่มีการศึกษา ตลอดชีวิต
 • จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 • มีการทำงานที่เป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง