วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

ประวัติโรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูล เชิงเขารัง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า “โรงเรียนษัตรี สร้างปี ๑๒๗” และในขณะที่อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒ มีครูใหญ่คนแรก คือ นายค้อ ฤกษ์ถลาง ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนเพิ่มขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.๒๔๙๒ นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพื้นที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ต ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน ๑๕ ไร่ เมื่อพ.ศ.๒๔๙๔ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมาได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ทำให้มีพื้นที่รวม ๒๘ ไร่ ๖๘ ตารางวา

พ.ศ.๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน
   
พ.ศ.๒๕๒๘  อธิบดีกรมสามัญศีกษา (ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง) เป็นประธานในพิธี เชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่ที่ประดิษฐานและเปิดป้ายโรงเรียนมาตรฐาน
   
พ.ศ.๒๕๔๓  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ จากการกราบบังคม ทูลเชิญของผู้อำนวยการราณี วิสูตรธนาวิทย์
   
พ.ศ.๒๕๔๖  เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
   
พ.ศ.๒๕๔๘ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล  จำนวน ๓๐ คน  เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการส่วนพระองค์  ได้พระราชทานเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จฯ

   
พ.ศ.๒๕๔๙  สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน  เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนามิ
   
พ.ศ.๒๕๕๐  วัดไชยธาราราม สร้างอาคารส่วนหน้าให้กับโรงเรียนวงเงิน ๑๒ ล้านบาทเศษ  วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายและพระราชทานนามว่า “อาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา” และทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ซึ่งเป็นอาคารเรียน ๗ ชั้น สร้างด้วยงบประมาณของ สพฐ. และเงินบริจาค  โดยมีผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์  เป็นผู้ดำเนินการในการระดมทุน  และในปีเดียวกัน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสึนามิและพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ ๓๙    
   
พ.ศ.๒๕๕๒  จัดงานเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี ๑๐๐ ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต
   
พ.ศ.๒๕๕๓ 

กำหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้หลักการของโรงเรียน “มุ่งสู่สากล บนฐานไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SSP) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐ และปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็น International Program: IP

   
พ.ศ.๒๕๕๔ 

ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็น Intensive English Program: IEP

   
พ.ศ.๒๕๕๕  เปิดอาคาร “หลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ทรงชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ จากรายได้การจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ดำเนินการ
   
พ.ศ.๒๕๕๖   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในปีนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน”

   
พ.ศ.๒๕๖๐  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑ต มกราคม ๑๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการเสถียร  พลเยี่ยม   คณะครู บุคลากรและนักเรียนรับเสด็จ
 
        ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตดำเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดย นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน  สตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน