วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

เครื่องหมายโรงเรียน   :  "ตราความเรืองปัญญา" เป็นอักษรย่อ ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย

ปรัชญาโรงเรียน     : ความรู้ คู่ความดี มีสุขภาพ

สีประจำโรงเรียน     : สีขาว - น้ำเงิน หมายถึง สะอาด สว่าง สงบ

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน     : ดอกชงโค

เพลงประจำโรงเรียน     : เพลงมาร์ช ส.ภ.ก.

วิสัยทัศน์ (Vision)     : “ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม บนวิถีพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์  (Purpose)
 1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เจตคติสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 3. มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

     "เป้นเลิศทางภาษา สื่อสารความเป็นภูเก็ต"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)

     "ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีจิตสาธารณะ"

นโยบายโรงเรียนจุดเน้นโรงเรียนค่านิยมร่วมของนักเรียน

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 1. ต้องให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย
 2. สนใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
 4. เน้นการทำงานเป็นทีม
 5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 6. ให้ความสำคัญกับข้อมูลและความเป็นจริง
 7. มุ่งการปฏิบัติงานเชิงรุก
 8. การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
 9. การบริหารระบบคุณภาพแบบองค์รวม
 10. การมุ่งเน้นที่กระบวนการ
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับ