วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

เครื่องหมายโรงเรียน   :  "ตราความเรืองปัญญา" เป็นอักษรย่อ ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย

ปรัชญาโรงเรียน     : ความรู้ คู่ความดี มีสุขภาพ

สีประจำโรงเรียน     : สีขาว - น้ำเงิน หมายถึง สะอาด สว่าง สงบ

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน     : ดอกชงโค

เพลงประจำโรงเรียน     : เพลงมาร์ช ส.ภ.ก.

วิสัยทัศน์ (Vision)     : “โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม”

พันธกิจ (Mission)
 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน อาเซียนและสังคมโลกโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์  (Purpose)

     "นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม"

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

     "บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Personal Learning)"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)

     "สถานศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community School)"

นโยบายโรงเรียน
 1. พัฒนาการบริหารระบบคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาพส่วน
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านพื้นฐานชีวิตและสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตน
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกมิติทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครูผู้สอนและคุณภาพของนักเรียน
 4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
 5. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแผนการศึกษาชาติ
ค่านิยมร่วมของนักเรียน

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 1. ต้องให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย
 2. สนใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
 4. เน้นการทำงานเป็นทีม
 5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 6. ให้ความสำคัญกับข้อมูลและความเป็นจริง
 7. มุ่งการปฏิบัติงานเชิงรุก
 8. การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
 9. การบริหารระบบคุณภาพแบบองค์รวม
 10. การมุ่งเน้นที่กระบวนการ
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 2560
 1. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพเข้า สู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน
 3. พัฒนาสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 4. จัดการเรียนการสอนภาษาที่สองให้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของสังคม พัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและ Education Hub เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 5. มีการบริหารปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 6. หากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยให้เป็นคนที่มีการศึกษาตลอดชีวิต
 7. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 8. มีการทำงานที่เป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง