กลุ่มนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผนงานได้เผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์กลุ่มบริหารงบประมาณ