( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

          เนื่องจาก มีความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและงานสำนักงาน

 

          โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 

(นางแก้วตา ชูกลิ่น)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง กลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์)  
ครู คศ.2  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง กลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์ ครู คศ.2