ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารชั่วคราว ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารชั่วคราว ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
               อาคารชั่วคราว ๑ ชั้น (ห้องพักครู) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บ้านอุ่นสุขการก่อสร้าง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๙,๘๓๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายเสถียร พลเยี่ยม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุภมาส สรรพมังคลากร
(นางสาว สุภมาส สรรพมังคลากร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง กลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์ ครู คศ.2