ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายเสถียร พลเยี่ยม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุภมาส สรรพมังคลากร
(นางสาว สุภมาส สรรพมังคลากร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 โดย นาง กลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์ ครู คศ.2