ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา (2564-2566)

 

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียน 7 สัญญาเลขที่ 4/2566 [รายละเอียด]
สัญญาจ้างก่่อสร้าง ปรับปรุงห้องพยาบาล สัญญาเลขที่ 3/2566 [รายละเอียด]
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 3/2566 [รายละเอียด]
สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนา ชนิดหมึกพ่น แบบมัลติฟังก์ชั่น สัญญาเลขที่ 2/2566 [รายละเอียด]
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 1/2566 [รายละเอียด]
สัญญาจ้าง ที่ปรึกษาโครงการนานาชาติ สัญญาจ้างเลขที่ 2/2566 [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ห้องเรียนอาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีถูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการ [ประกาศ]   [เอกสารการขายทอดตลาด]  [ บัญชีราคากลาง]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสโครงการ P65120016361 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนอาคาร 7 [ประกาศ]
. สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 [ประกาศ] 
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ประกาศ]
สัญญาซื้อขาย โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [รายละเอียด]
สัญญาซื้อขาย เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 10 เครื่อง เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหา ICT ให้หน่วยงาน [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (จัดหา ICT ให้หน่วยงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077398541) [ประกาศ]    [ราคากลาง]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [รายละเอียด]
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
สัญญาก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการและห้องประเมินผล [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565
1.
กลุ่มสาระศิลปะ [รายละเอียด]
2.
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [รายละเอียด]
3.
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [รายละเอียด]
4.
กลุ่มสาระพลศึกษา [รายละเอียด]
5.
กลุ่มสาระภาษาไทย [รายละเอียด]
6.
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ [รายละเอียด]
7.
กลุ่มสาระการงานอาชีพ [รายละเอียด]
8.
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [รายละเอียด]
9.
โครงการนานาชาติ [รายละเอียด]
10.
   
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ได้ใช้ในราชการ [ประกาศ]   [เพิ่มเติม]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) [ประกาศ]   [เพิ่มเติม]
สัญญาจ้างเลขที่ 6/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับปรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 [รายละเอียด]
สัญญาจ้างเลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมการเวก [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมการเวก [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์ [ประกาศ]
สัญญาจ้างการปรับปรุงหน้าชั้นเรียน ห้องเรียน อาคาร 4 จำนวน 13 ห้องเรียน [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง อาคาร 4 จำนวน 13 ห้องเรียน [รายละเอียด]
สัญญาจ้าง ก่อสร้างสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางขึ้นอาคาร 7 [ประกาศ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำทางขึ้นอาคาร 7 [ประกาศ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง [รายละเอียด]    [สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการนานาชาติ]
สัญญา เลขที่ 1/2565 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ประกาศ]
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2565 [ประกาศ]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565) [ประกาศ]
สัญญา ที่ 2/2564 ติดตั้งระบบการกระจายสัญญาณแบบไร้สายและติดตั้ง ไฟล์วอลล์ [ประกาศ]
สัญญาที่ 4/2564 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) [ประกาศ]
สัญญาที่ 3/2564 ปรับปรุงห้องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (HCEC) [ประกาศ]
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ เลขที่สัญญา 1/2564 [ประกาศ]
สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 213 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก [ประกาศ]