เอกสาร Download กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ระบบนำองค์กร
ระบบยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564-2565
    คำนำ [Download]    
    แผนพัฒนาการศึกษา [Download]    
         
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รายการวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
    คำนำ [Download]   คำนำ - สารบัญ [Download]
    สารบัญ [Download]   กลุ่มบริหารวิชาการ และ โครงการนานาชาติ [Download]
    บทนำ [Download]   กลุ่มบริหารงานบุคคล [Download]
    ตารางสรุปงบประมาณ [Download]   กลุ่มบริหารทั่วไป [Download]
    งาน / โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 1 [Download]   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน [Download]
    งาน / โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 2 [Download]   กลุ่มบริหารงบประมาณ [Download]
    งาน / โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 3 [Download]    
    งาน / โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 4 [Download]    
    ภาคผนวก [Download]    
         
  โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2565
    คำนำ - สารบัญ [Download]   คำนำ - สารบัญ [Download]
    กลยุทธ์ที่ 1 [Download]   ปฏิทินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 [Download]
    กลยุทธ์ที่ 2 [Download]    
    กลยุทธ์ที่ 3 [Download]    
    กลยุทธ์ที่ 4 [Download]    
   
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รายการวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
    คำนำ [Download]   คำนำ สารบัญ [Download]
    สารบัญ [Download]   กลุ่มบริหารวิชาการ [Download]
    บทนำ [Download]   กลุ่มบริหารงานบุคคล [Download]
    สรุปงบประมาณ [Download]   กลุ่มบริหารทั่่วไป [Download]
    กลยุทธ์ที่ 1 [Download]   กลุ่มบริหารงบประมาณ [Download]
    กลยุทธ์ที่ 2 [Download]   โครงการนานาชาติ [Download]
    กลยุทธ์ที่ 3 [Download]    
    กลยุทธ์ที่ 4 [Download]    
     
  โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
    คำนำ สารบัญ [Download]   คำนำ สารบัญ [Download]
    โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 1 [Download]   รายละเอียดการดำเนินงานโครงการตามไตรมาศ [Download]
    โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 2 [Download]    
    โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 3 [Download]    
    โครงการตามแผนกลยุทธ์ ที่ 4 [Download]    
    โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (งบสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) [Download]    
   
  แบบฟอร์มขออนุมัติงาน / โครงการ (เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565)
  เอกสารชี้แจง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [Download]    
  ย00/01-ย00/05,ย00/07,ย00/08 เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [Download]    
  ย00/06 แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ [Download]    
  ย00/09 แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ [Download]    
  ย00/10-11 แบบสรุปผลการดำเนินงานงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]    
  การเขียนรายงานผลโครงการ [Download]
  แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณของงาน และโครงการ [Download]
  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เงินสำรองจ่าย [Download]
   
  รายงานวิจัยภาพรวม ปีการศึกษา2564 [Download]    
  รายงานวิจัยภาพรวม ปีการศึกษา2562 [Download]    
  รายงานวิจัยภาพรวม ปีการศึกษา2561 [Download]    
   
ระบบสารสนเทศ
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [Download]
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [Download]
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [Download]
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [Download]
  แบบฟอร์มรายงานสารสนเทศกลุ่มสาระ [Download]
  แบบฟอร์ม DMC / EMIS
  ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) [Download]    
  แบบฟอร์มกรอกประวัติของข้าราชการครู ลูกจ้าง พนักงานราชการ (งานสารสนเทศ) [Download แบบ word] [Download แบบ pdf]   [แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับครูชาวต่างชาติ]    
  แบบเก็บข้อมูลทะเบียนรายบุคคล (DMC) [Download ไฟล์ แบบword]     [Download แบบไฟล์ pdf]    
   
งานประกันคุณภาพ
  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต [คำนำ-สารบัญ]   [เล่มคู่มือ]   [คณะทำงาน]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2563 [Download]
  มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 2564 [Download]
  มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 2563 [Download]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 [Download]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2561 [Download]
  แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 [Download]    
         
งานนิเทศ กำกับและประเมินผล
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2560 [Download]    
         
กลุ่มการเงินและพัสดุ
เอกสาร / แบบฟอร์ม กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
  ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [Download]
  รายงานการเดินทาง [Download]
  ใบสำคัญรับเงิน [Download]
  บันทึกขออนุญาตดำเนินการและใช้เงิน [Download]
  บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน [Download]
  สัญญายืมเงิน (ไฟล์ .PDF) [Download]
  สัญญายืมเงิน (ไฟล์ Word) [Download]
  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าอาหารและเครื่องดื่มในการทำกิจกรรม [Download]
  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของวิทยากร [Download]
  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติกิจกรรม [Download]
       
เอกสาร / แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  
  แบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ [Download]
  ค่ารักษาพยาบาล [Download]
  การศึกษาบุตร [Download]
       

เอกสาร / แบบฟอร์ม กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ สำหรับผู้ประกอบการ  
  ใบเสนอราคาซื้อ [Download]
  ใบเสนอราคาจ้าง [Download]
  ใบสั่งซื้อ [Download]
  ใบสั่งจ้าง [Download]
  ใบสำคัญรับเงิน [Download]
  ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน [Download]
  เอกสารประกอบการเช่าพาหนะ [Download]
  ใบส่งมอบงานจ้างรถ ไม่เกิน 10,000 บาท [Download]
  ตัวอย่าง ใบส่งมอบงานจ้างรถ ไม่เกิน 10,000 บาท [Download]
  ใบส่งมอบงานจ้างรถ เกิน 10,000 บาท [Download]
  ตัวอย่าง ใบส่งมอบงานจ้างรถ เกิน 10,000 บาท [Download]
  ใบส่งมอบงานจ้างรถ เกิน 10,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี [Download]
  ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง [Download]
       
เอกสาร / แบบฟอร์ม กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ สำหรับหน่วยงานในโรงเรียน  
  รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะต้องซื้อ / จ้าง [Download]
  ขออนุญาตจัดซื้อ [Download]
  ขออนุญาตจัดจ้าง [Download]
  ใบเสนอราคาซื้อ [Download]
  ใบเสนอราคาจ้าง [Download]
  แบบฟอร์มสำรวจความต้องการพัสดุ [Download]
  แบบฟอร์มการเช่ายานพาหนะ [Download]
  เอกสารประกอบการเช่ายานพาหนะ [Download]
  ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง [Download]