เอกสาร Download กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ระบบนำองค์กร
ระบบยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566-2570
    แผนพัฒนาการศึกษา [Download]    
         
  แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566    
    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 [Download]   โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 [Download]
   
 
         
         
    รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 [Download]   ปฏิทินการปฏิบัติงาน [Download]
       
         
  ย00/06 แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ [Download]
  ย00/09 แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ [Download]
  ย00/10-11 แบบสรุปผลการดำเนินงานงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
  การเขียนรายงานผลโครงการ [Download]
  แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณของงาน และโครงการ [Download]
  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เงินสำรองจ่าย [Download]
   
  รายงานวิจัยภาพรวม ปีการศึกษา 2564 [Download]    
  รายงานวิจัยภาพรวม ปีการศึกษ า2562 [Download]    
  รายงานวิจัยภาพรวม ปีการศึกษา 2561 [Download]    
   
ระบบสารสนเทศ
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [Download]   
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [Download]
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [Download]
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [Download]
  สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [Download]
  แบบฟอร์มรายงานสารสนเทศกลุ่มสาระ [Download]
  แบบฟอร์ม DMC / EMIS
  ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) [Download]    
  แบบฟอร์มกรอกประวัติของข้าราชการครู ลูกจ้าง พนักงานราชการ (งานสารสนเทศ) [Download แบบ word] [Download แบบ pdf]   [แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับครูชาวต่างชาติ]
  แบบเก็บข้อมูลทะเบียนรายบุคคล (DMC) [Download ไฟล์ แบบword]     [Download แบบไฟล์ pdf]
   
งานประกันคุณภาพ
  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต [คำนำ-สารบัญ]   [เล่มคู่มือ]   [คณะทำงาน]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 [Download]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2563 [Download]
  มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 2565 [Download]
  มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 2564 [Download]
  มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 2563 [Download]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 [Download]
  รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2561 [Download]
  แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 [Download]    
         
งานนิเทศ กำกับและประเมินผล
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2564 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 [Download]    
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2560 [Download]    
         
กลุ่มการเงินและพัสดุ
เอกสาร / แบบฟอร์ม กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
  ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [Download]
  รายงานการเดินทาง [Download]
  ใบสำคัญรับเงิน [Download]
  บันทึกขออนุญาตดำเนินการและใช้เงิน [Download]
  บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน [Download]
  สัญญายืมเงิน (ไฟล์ .PDF) [Download]
  สัญญายืมเงิน (ไฟล์ Word) [Download]
  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าอาหารและเครื่องดื่มในการทำกิจกรรม [Download]
  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของวิทยากร [Download]
  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติกิจกรรม [Download]
       
เอกสาร / แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  
  แบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ [Download]
  ค่ารักษาพยาบาล [Download]
  การศึกษาบุตร [Download]
       

เอกสาร / แบบฟอร์ม กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ สำหรับผู้ประกอบการ  
  ใบเสนอราคาซื้อ [Download]
  ใบเสนอราคาจ้าง [Download]
  ใบสั่งซื้อ [Download]
  ใบสั่งจ้าง [Download]
  ใบสำคัญรับเงิน [Download]
  ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน [Download]
  เอกสารประกอบการเช่าพาหนะ [Download]
  ใบส่งมอบงานจ้างรถ ไม่เกิน 10,000 บาท [Download]
  ตัวอย่าง ใบส่งมอบงานจ้างรถ ไม่เกิน 10,000 บาท [Download]
  ใบส่งมอบงานจ้างรถ เกิน 10,000 บาท [Download]
  ตัวอย่าง ใบส่งมอบงานจ้างรถ เกิน 10,000 บาท [Download]
  ใบส่งมอบงานจ้างรถ เกิน 10,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี [Download]
  ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง [Download]
       
เอกสาร / แบบฟอร์ม กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ สำหรับหน่วยงานในโรงเรียน  
  รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะต้องซื้อ / จ้าง [Download]
  ขออนุญาตจัดซื้อ [Download]
  ขออนุญาตจัดจ้าง [Download]
  ใบเสนอราคาซื้อ [Download]
  ใบเสนอราคาจ้าง [Download]
  แบบฟอร์มสำรวจความต้องการพัสดุ [Download]
  แบบฟอร์มการเช่ายานพาหนะ [Download]
  เอกสารประกอบการเช่ายานพาหนะ [Download]
  ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง [Download]