ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
1.
ว21102
[รายละเอียด]   1. ว20204 [รายละเอียด]   1. ว20206 [รายละเอียด]  
2.
ว20202
[รายละเอียด]   2. ว22102 [รายละเอียด]   2. ว23102 [รายละเอียด]  
3.
ว21104
[รายละเอียด]   3. ว22104 [รายละเอียด]   3. ว23104 [รายละเอียด]  
4.
ว21105
[รายละเอียด]   4. ว22105 [รายละเอียด]   4. ว23105 [รายละเอียด]  
5.
ศ21101
[รายละเอียด]   5. ว22202 [รายละเอียด]   5. ว23202 [รายละเอียด]  
6.
ศ21102
[รายละเอียด]   6. ฝ20208 [รายละเอียด]   6. ศ23101 [รายละเอียด]  
7.
ศ21103
[รายละเอียด]   7. ญ20208 [รายละเอียด]   7. ศ23102 [รายละเอียด]  
8.
จ20202
[รายละเอียด]   8. ต20208 [รายละเอียด]   8. ศ23103 [รายละเอียด]  
9.
อ20205
[รายละเอียด]   9. ศ22101 [รายละเอียด]   9. จ20204 [รายละเอียด]  
10.
อ21102
[รายละเอียด]   10. ศ22102 [รายละเอียด]   10. จ20206 [รายละเอียด]  
11.
อ21204
[รายละเอียด]   11. ศ22103 [รายละเอียด]   11. อ23102 [รายละเอียด]  
12.
พ21103
[รายละเอียด]   12. จ20202 [รายละเอียด]   12. อ23203 [รายละเอียด]  
13.
พ21104
[รายละเอียด]   13. อ22102 [รายละเอียด]   13. อ_23204 [รายละเอียด]  
14.
ญ20202
[รายละเอียด]   14. อ22204 [รายละเอียด]   14. ย20208 [รายละเอียด]  
15.
ก21902
[รายละเอียด]   15. อ22205 [รายละเอียด]   15. พ23103 [รายละเอียด]  
16.
ก21902 (IP)
[รายละเอียด]   16. ย20208 [รายละเอียด]   16. พ23104 [รายละเอียด]  
17.
ค21102
[รายละเอียด]   17. พ22103 [รายละเอียด]   17. ญ20206 [รายละเอียด]  
18.
ค21203
[รายละเอียด]   18. พ22104 [รายละเอียด]   18. ค23102 [รายละเอียด]  
19.
ค21204
[รายละเอียด]   19. ญ20204 [รายละเอียด]   19. ค23202 [รายละเอียด]  
20.
ส21103
[รายละเอียด]   20. ก22902 [รายละเอียด]   20. ร20208 [รายละเอียด]  
21.
ส21104
[รายละเอียด]   21. ก22902(IP) [รายละเอียด]   21. ส23103 [รายละเอียด]  
22.
ท21102
[รายละเอียด]   22. ค22102 [รายละเอียด]   22. ส23104 [รายละเอียด]  
23.
ง20208
[รายละเอียด]   23. ค22203 [รายละเอียด]   23. IS3 [รายละเอียด]  
24. ง21102 [รายละเอียด]   24. ร20208 [รายละเอียด]   24. ง23102 [รายละเอียด]  
        25. ส22103 [รายละเอียด]   25. ก23902 [รายละเอียด]  
        26. ส22104 [รายละเอียด]   26. ท23102 [รายละเอียด]  
        27. ท22102 [รายละเอียด]          
        28. IS20202 [รายละเอียด]          
        29. ng22102 [รายละเอียด]