1.

ท21101

ภาษาไทย 1

[รายละเอียด]  
    2.

ค21101

คณิตศาสตร์ 1

[รายละเอียด]  
    3.

ว21101 

วิทยาศาสตร์  1

[รายละเอียด]  
    4.

ว21105 

วิทยาการคำนวณ 1

[รายละเอียด]  
    5.

ส21101

สังคมศึกษา  1

[รายละเอียด]  
    6.

ส21102

ประวัติศาสตร์ 1

[รายละเอียด]  
    7.

พ21101

สุขศึกษา 1

[รายละเอียด]  
    8.

พ21102

พลศึกษา 1

[รายละเอียด]  
    9.

ศ21101

ทัศนศิลป์ 1 

[รายละเอียด]  
    10.

ศ21103

นาฏศิลป์

[รายละเอียด]  
    11.

ศ21102

ดนตรี 1

[รายละเอียด]  
    12.

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

[รายละเอียด]  
    13.

ว21104 

ออกแบบเทคโนโลยี 1

[รายละเอียด]  
    14.

ค21201 

คณิตศาสตร์เพิ่ม 1

[รายละเอียด]  
    15.

ค21202 

เรขาคณิต GSP 1

[รายละเอียด]  
    16.

ว20201 

ของเล่นเชิงวิทย์

[รายละเอียด]  
    17.

อ21202 

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

[รายละเอียด]  
    18.

อ20204 

อังกฤษอ่าน-เขียน

[รายละเอียด]  
    19.

ส20231

หน้าที่พลเมือง 1

[รายละเอียด]  
    20.

ง21102 

การงานอาชีพ 1

[รายละเอียด]  
    21.

ท21201 

การใช้ห้องสมุด 1

[รายละเอียด]  
    22.

ง20209 

งาน เกษตร

[รายละเอียด]  
    23.

ง20208 

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

[รายละเอียด]