ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ศควรรษที่ 21 [Download เป็นไฟล์ ppt.] [Download เป็นไฟล์ pdf]

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLIT [รายละเอียด]