ผังรายการออกอากาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [Download]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [Download]
สามารถ Download รายละเอียดได้ที่ https://www.dltv.ac.th/ หรือ https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10538/1001/
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 [Download]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [Download]