กำหนดการรับ ปพ.1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมการเวก เวลา 09.00 น.
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมการเวก เวลา 09.00 น.
 
Enter Site