ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]