ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]