ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [รายชื่อ] 
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 [ประกาศ]   [เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร 22-23 มีนาคม 2562]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 [ประกาศ]   
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (เรียกสำรองลำดับที่ 7) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (เรียกสำรองลำดับที่ 7) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) (เรียกสำรองลำดับที่ 1-6) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) (เรียกสำรองลำดับที่ 1) [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
»โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)   [ประกาศ]    [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร] 
»โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]   [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร]
»โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ] [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร]
»โครงการหลักสูตร Cambridge (IPC Year 8) [ประกาศ]   [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร]

  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
»โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) [ประกาศ]   [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร]
»โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]   [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร]
»โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]    [ใบโอนเงินระดมทรัพยากร]

  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศยกเลิกผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควต้า ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาคปกติ) [รายละเอียด]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) [รายละเอียด]